Publikaĵoj

Publikaĵoj – elekto


1          Bibliografioj de la publikaĵoj 1958-2010
2          Monografioj (M)
3          Antologioj (A)
4          Tradukoj (T)
5          Kontribuoj en revuoj kaj antologioj (S)
6          Manuskriptoj /Dokumentoj (D)
7          Recenzoj (R)


Germanaj tekstoj

M1, M2, M4, M5, M7, M8, M11, M16

A4, A6, A7, A9, A 10, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A21

S1, S2, S7, S9, S11 – S16, S27, S30, S33, S37, S38, S43, S49, S50, S52 – S54, S56, S58, S62, S67, S68, S70, S78, S82, S83, S85, S90, S91, S94, S95, S98 – S102, S105, S107, S108, S109, S115 – S117, S121, S124 – S127, S132, S133, S136 – S139, S141, S143, S144 – S146, S149, S152, S153, S156, S157, S159, S163, S166, S172, S178, S182, S186, S190, S191, S196, S199, S203, S204

D2, D3, D5

R13, R14, R42, R91, R96, R97, R105, R107, R111

Tekstoj en aliaj lingvoj

Angla:             M12, S51, S63, S104, S106, S122, S140, S170, S208, S209

Bulgara:         S28, S39, S160

Ĉeĥa:              M14

Ĉina:               M15, S168

Itala     :           S110, S111

Kataluna:        M18

Pola:                S20, S23, S40, S45, S148

Rumana:         R7

Rusa:               M17, S6, S80

Slovaka:          S47

Ĉiuj aliaj tekstoj estas en Esperanto.

Ankaŭ vidu la registrojn en WorldCat
:
https://www.worldcat.org/search?q=Detlev+Blanke&qt=results_page

1       Bibliografioj de la publikaĵoj 1958-2010

(a)
       Pli ol 500 Titel :

Fiedler, Sabine / LIU, Haitao (2001, Hrsg.): Studoj pri Interlingvistiko. Studien zur Interlinguistik. Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke. Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburtstag. Dobřichovice: KAVA PECH [736 p.], p. 681-725.
http://www.lingviko.net/db/Bib_Blanke.htm


(b)       Pluaj 80 titoloj 2001-2005 :

Blanke, Detlev (2006): Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen. Herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main usw.: Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang [405 p.], p. 331-338.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.plansprachen.ch%2Ffiles%2FRezensionen_Inhalt_DBlanke_PeterLang_InterlinguistischeBeitraege.pdf&ei=tzcRVcCUIpLiaPeggMAL&usg=AFQjCNFvI_zm3k1h7_d9SCqSlRBL0hzU6w


(c)        Publikaĵoj ĝis 2006-2010:

Brosch, Cyril / Fiedler, Sabine (2011, Hrsg.): Florilegium Interlinguisticum. Festschrift für Detlev Blanke zum 70. Geburtstag. Frankfurt/Main usw.: Peter Lang,
p. 19-28.
[ankaŭ vidu: Interlinguistische Informationen 78-79 (1-2/2011), p. 4-10].
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=58203&cid=449

(d)       („Kompleta“) bibliografio 1958- 2010:

Becker, Ulrich (2011, (Hrsg.): Interlingvistiko kaj Esperantologio. Bibliografio de la publikaĵoj de Detlev Blanke. Kun dulingvaj enkondukoj kaj indeksoj. Interlinguistik und Esperantologie. Bibliographie der Veröffentlichungen von Detlev Blanke. Mit Einführungen und Registern in Deutsch und Esperanto. New York: Mondial, 234 p. (tipoj de bibliografioj, biografio, 1207 bibliografiaj unuoj, indeksoj pri temoj kaj personoj; listoj de revuoj kaj recenzitaj verkoj, foto).
http://www.librejo.com/faka.html

https://books.google.de/books?id=02sSBgAAQBAJ&pg=PA192&dq=Detlev+Blanke&hl=de&sa=X&ei=rokRVcqqMcLcaNWFgKgL&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q=Detlev%20Blanke&f=false2       Monografioj (M)

Aŭtoro aŭ kunaŭtoro.

1974

(M1)
    Der Anteil der Arbeiter-Esperantisten bei der Entwicklung der deutsch-sowjetischen Freundschaft in der Weimarer Republik. Erfurt: Bezirksleitung des Kulturbundes der DDR, 1974, 67 p.
(<kunlaboro kaj kontaktoj inter germanaj laboristaj kaj sovetiaj esperantistoj dum la 1920aj jaroj>)

1981

(M2)
    Plansprache und Nationalsprache. Einige Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen in konfrontativer Darstellung. Linguistische Studien, Reihe A, Nr. 85, Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1981, 162 p. , 2. eldono 1982).
(<doktoriga disertacio [PhD] pri komparo de vortfarado de la germana kun Esperanto, koncizigita teksto>)
files/CD_Plansprache_und_Nationalsprache.pdf

1982

(M3)
    Pri la "Interna ideo" de Esperanto. (Kion scii por organizi nian movadon. Diskutmaterialo 2). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1982, 29 p.
(<  ĉu lingvo povas havi ideon? Ĉu Esperanto aŭtomate havas pacigan funkcion?>)

(M4)    Esperanto und Wissenschaft. Zur Plansprachenproblematik (Mit einem Vorwort von Georg Friedrich Meier und Beiträgen von Till Dahlenburg und Martin Schüler). Berlin: Kulturbund der DDR, 1982, 88 p. (2-a eldono 1988, ricevebla ĉe UEA).
(<pri planlingvoj, aparte pri apliko de Esperano en la scienco>)

1985

(M5
)    Internationale Plansprachen. Eine Einführung. (Sammlung Akademie-Verlag Sprache, 34), Berlin: Akademie-Verlag, 1985, 408 p.
(<publikigita teksto de habilitacia disertacio pri internaciaj planlingvoj, kun 2000-era sistema bibliografio>)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99393376/04%20internationale%20Plansprachen.doc

1988

(M6)
    (kun Ottó Haszpra, Géza Felsö): Esperanto – lingvo de la natursciencoj kaj tekniko. Esperanto-Dokumentoj, 25 E. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1988, 16 p.

1990

(M7)
    (kun Till Dahlenburg): Konversationsbuch Deutsch-Esperanto. Konversacia libro Germana-Esperanta. Leipzig: Enzyklopädie-Verlag, 1990, 210 p. (2-a prilaborita eldono 1998, Wien: Aŭstria Nacia Biblioteko / IEMW).

1991

(M8)
    Skizze der Geschichte des Esperanto-Verbandes in der Deutschen Demokratischen Republik (Aus dem Esperanto ins Deutsche übertragen von Ino Kolbe). Berlin: Esperanto-Verband im Kulturbund e.V., 1991, 62 p.
(<germana traduko de „Skizo de la historio de GDREA“ en der esperantist 26(1990)6(164), vidu S73>)

1993

(M9)
    (kun François Lo Jacomo): Pri kelkaj problemoj de interlingvistiko: Intervjuo kun la franca lingvisto André Martinet. Esperanto-Dokumentoj, 31 E, 1993, Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 19 p.
(<franca originalo S79, katalana traduko M18, pri Martinet S205>)

2003

(M10)
  Interlingvistiko kaj esperantologio: vojoj al la faka literaturo. (Esperanto-Dokumentoj 39E). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2003, 40 p.
files/CD_Interlingvistiko_kaj_esperantologio.pdf

(M11)  Interlinguistik und Esperantologie: Wege zur Fachliteratur (Esperanto-Dokumente 7). Mit einem Vorwort von Martin Haase. Bamberg: Deutsches Esperanto-Institut, 2003, 58 p.
(<germana versio de M10>)
files/CD_Interlinguistik_und_Esperantologie_Wege_zur_Fachliteratur.pdf

2004

(M12)
  Interlinguistics and Esperanto studies: Paths to the scholarly literature. Esperanto Documents 47A. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2004,
40 p.
(<angla versio de M10>)
files/CD_Interlinguistics_and_Esperanto_studies_-_Paths_to_the_sch.pdf

(M13)  Esperanto kaj Socialismo? Pri la movado sur la “alia flanko”. Novjorko: Mondial, 2004, 64 p. (2-a prilaborita versio aperis en 2007)
https://books.google.de/books?id=RuLtcHGYV40C&printsec=frontcover&dq=Detlev+Blanke&hl=de&sa=X&ei=rokRVcqqMcLcaNWFgKgL&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q=Detlev%20Blanke&f=false


(M14)  Interlingvistika. Cesty k odborné literatuře. (Připojena kapitola: Situace v České republice. Miroslav Malovec). Dobřichovice: KAVA-PECH, 2004, 69 p.
(< ĉeĥa traduko de M10 + eseo pri interlingvistiko en ČSSR kaj ČSR de M. Malovec >)

(M15)  Guojiyŭue he shijieyŭue: tonĝiang zhuanye wenxian zhi lu. Interlinguistics and Esperanto studies: Paths to the scholarly literature. Translation from Esperanto and additional chapter on interlinguistics in China by LIU Haitao. Interlinguistische Informationen, Vol. 13, Special edition. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik/ Society on Interlinguistics, 2004, 49 p.
(<ĉina traduko de M10 + eseo pri interlingvistiko en Ĉinio de LIU Haitao>)

2006

(M16)
  Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion von Plansprachen. Herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main usw.: Peter Lang , 2006,
405 p.
(<diversaj germanlingvaj interlingvistikaj tekstoj, en revuoj dise aperintaj, aktualigitaj>)
enhavo de la libro:
http://www.plansprachen.ch/files/Sammelband_Blanke_Info.pdf


2008

(M17)
 (kun Oleg Krasnikov) Esperanto-dviženie: fragmenty istorii. (Esperanto-movado- historiaj fragmentoj). Moskva: Impeto, 2008, 214 p., (ill.).

En la libro:

  • Krasnikov, Oleg: Istorija Sojuza Ėsperantistov Sovetskich Respublik (SĖSR) (Historio de la   Unio de Esperantistoj de Sovetiaj Respublikoj)
  • Blanke, Detlev: Istorija Rabočego ėsperanto-dviženija (Historio de laborista Esperanto-movado) p. 115-215. Elesperantigis Anatolo Sidorov. Jenaj ruslingvigitaj tesktoj::

            (1) Internacio de Proleta Esperantistaro (IPE) (ĉapitro el A2)

            (2) Eldon-Kooperativo por Revolucia Esperanto-Literaturo (EKRELO) (vidu S80a)

            (3) Esperanto kaj socialismo? Pri la movado sur la "alia flanko" (vidu M13)

(M18)  (kun François Lo Jacomo): Sobre algunes qüestions d’interlingüística. Entrevista amb André Martinet. Sabadell: Associació Catalana d’ Esperanto, 2008, 26 p.
(<titolo M9 en la kataluna>)

2015

(M19) (kun Sebastian Kirf): Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-Intervjuo kun Detlev Blanke. Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf. (Elgermanigita de Vilhemo Lutermano). Embres-et-Castelmaure: Monda Asembleo Socia (MAS), 2015, 129 p.
ISBN 978-2-36960-026-8. (< Esperantigo de la germana originalo D5. La tradukinto publikigis la tekston sen interkonsento kun D. Blanke>)

2018

[M20] International Planned Languages. Essays on Interlinguistics and Esperantology (edited by Sabine Fiedler & Humphrey Tonkin). Mondial.

 
3       Antologioj (A)

Redaktinto (red.) aŭ kunredaktinto.

1977

(A1)
    Esperanto: lingvo – movado – instruado. Berlin: Kulturbund der DDR (Zentraler Arbeitskreis Esperanto), 1977, 187 p.
(<kun kontribuoj de Detlev Blanke, Evgenij A. Bokarev, William Gilbert, Douglas B. Gregor, Gösta Holmkvist, Magomet I. Isaev, Kálmán Kalocsay, Nguyen van Kinh, Violin Oljanov, Andrzej Pettyn, Ludwig L. Zamenhof>)

1978

(A2)
    Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1978, 228 p. (represo en 1986)
(<kun kontribuoj de Detlev Blanke, Ernest K. Drezen, Magomet I. Isaev, Ulrich Lins, Simeon N. Podkaminer, Árpád Rátkai; la artikoloj antaŭe aperis dise en revuoj a antologioj>).

1979

(A3)
    Esperanto. La internacia lingvo – sciencaj aspektoj. Berlin: Kulturbund der DDR (Centra Laborrondo Esperanto) 1979, 237 p.
(<kun kontribuoj de Věra Barandovská, Detlev Blanke, Florian Ignat Bociort, Ludvik Fritsch, Marinko Gjivoje, Stojan Ĝuĝev, Ottó Haszpra, Jaromír Jermář, Josef Kavka, Boris Kolker, Jerzy Leyk, Árpád Rátkai, Paul String, István Szerdahelyi>)

1996

(A4)
 Ino Kolbe: Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig (Westsachsen). Teil I und II. Von den Anfängen bis zum Verbot (1933). Eine kommentierte Dokumentation. Herausgegeben, kommentiert und bearbeitet von Detlev Blanke. Leipzig: Landesverband Sachsen des Deutschen Esperanto-Bundes e.V., 1996, 70 und 170 p.
(<historio de laborista Esperanto-movado en meza Germanio [Leipzig, Saksio], de la komencoj ĝis la malpermeso en 1933, la plej detala studo pri regiona laborista Esperanto-movado, i.a. kun skizoj de D. Blanke  pri GLEA kaj EKRELO >)

1999

(A5)
    (kun Roy McCoy, Osmo Buller): Por aktiva lingvopolitiko. Aktoj de la lingvopolitika seminario en la 81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1996, Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1999, 71 p.                  
(<kun kontribuoj de Detlev Blanke, Werner Bormann, Renato Corsetti, Humphrey Tonkin, Amri Wandel, YAMASAKI Seikô>)
http://www.uea.org/teko/libroj

2001

(A6)
    Sprachenpolitik in Europa. Beiträge einer Veranstaltung des „Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e.V.“ (VFsS) und der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“ (GIL) am 13. November sowie der 9. Jahrestagung der GIL, 12.-14. November 1999 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 6, Berlin: GIL 2001, 158 p.
(<pri eŭropa lingvo-politiko; kun kontribuoj de Detlev Blanke, Erika Ising, Max Hans-Jürgen Mattusch, Ronald Lötzsch, Vitalij Kostomarov, Johannes Klare, Jürgen Scharnhorst, Věra Barandovská-Frank, Sabine Fiedler, Karl-Hermann Simon, Ingward Ullrich>)

(A7)    Zur Struktur von Plansprachen. Beiträge der 10. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“ (GIL), 17.-19. November 2000 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 7, Berlin: GIL, 2001, 159 p.
(<pri la strukturo de planlingvoj; kun kontribuoj de Věra Barandovská-Frank, Günter Anton, Otto Back, Peter Liebig, Sabine Fiedler, Werner Bormann, Claus Günkel, Ulrich Fellmann, Cornelia Mannewitz>)

(A8)    Esperanto kaj kulturo – sociaj kaj lingvaj aspektoj. Aktoj de la 19-a Esperantologia Konferenco en la 81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1996. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2001, 50 p.
(<kun kontribuoj de Nikola Rašić, Zbigniew Galor, Gerrit Berveling, Aleksandro Melnikov, Mark Fettes>)

2002

(A9)
    Plansprachen und ihre Gemeinschaften. Beiträge der 11. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“, 23.-25. November 2001. Interlinguistische Informationen, Beiheft 8. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, 2002, 163 p.
(<pri planlingvaj komunumoj, kun kontribuoj de Věra Barandovská-Frank, Günter Anton, Otto Back, Ricard Wilshusen, Frank Stocker, Andreas Fritsch, Sabine Fiedler, Andreas Künzli, Rudolf-Josef Fischer, Cornelia Mannewitz, Karl-Hermann Simon, Horst Weckwerth, Klaus-Peter Weidner, Detlev Blanke, Seán Ó Riain>)

2003

(A10)  Plansprachen und elektronische Medien. Beiträge der 12. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“, 6.-8. Dezember 2002 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 9. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2003, 201 p.
(<planlingvoj kaj elektronikaj komunikiloj; kun kontribuoj de Věra Barandovská-Frank, Cornelia Mannewitz, Sabine Fiedler, Bernhard Pabst, Ilona Koutny, Karl-Hermann Simon, Horst Weckwerth, Klaus-Peter Weidner, Sven Siegmund, Rudolf-Josef Fischer, Klaus Schubert, Claus Günkel, Andreas Künzli>)

(A11)  Pro Com’98. Sektion 3 „Terminologiewissenschaft und Plansprachen“. [Beiträge der Internationalen Konferenz Professional Communication and Knowledge Transfer (Wien, 24. – 26. August 1998). Infoterm/TermNet]. Interlinguistische Informationen. Beiheft 10. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2003, 160 p.
(<Eugen Wüster, la fondinto de la terminologio-scienco kaj lia rilato al planlingvoj; kun kontribuoj de Detlev Blanke, Wera Blanke, Otto Back, Sabine Fiedler, Heinz Hoffmann, Karl-Hermann Simon, Ingward Ullrich, Wim M. A. de Smet, Herbert Mayer>)
files/BH_10_Pro_Com_Wster_2001.pdf

2004

(A12)  Spracherfindung – Sprachplanung – Plansprachen. Beiträge der 13. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“, 28.-30. November 2003 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 11. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2004, 157 p.
(<lingvo-inventado, lingvo-planado, planlingvoj; kun kontribuoj de Věra Barandovská-Frank, Sabine Fiedler, Martin Haase, Rudolf-Josef Fischer, Andreas Emmerich, Bertil Wennergren, Cornelia Mannewitz, Zé do Rock>)

2005

(A13)  Internationale Plansprachen – Entwicklung und Vergleich. Beiträge der 14. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“, 5.-7. November 2004 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 12. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2005, 119 p.
(<evoluo kaj komparo de planlingvoj; kun kontribuoj de Sabine Fiedler, Otto Back, Werner Bormann, Cornelia Mannewitz, Rudolf-Josef Fischer, Oxana Bourkina, Detlev Blanke, Birte Arendt>)

2006

(A14)
 (kun Jürgen Scharnhorst): Sprachenpolitik und Sprachkultur. Beiträge der gemeinsamen Tagung des „Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e.V.“ und der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“ am 29. Oktober 2005 in Berlin sowie der 15. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 28.-30. Oktober 2005 in Berlin. Interlinguistische Beiträge. Beiheft 13. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2006,
216 p.
(<lingvo-politiko kaj lingvo-kulturo, aparte eŭropa;  kun kontribuoj de Jürgen Scharnhorst, Gerhard Stickel, Johannes Klare, Wim Jansen, Vít Dovalil, Rudolf-Josef Fischer, Detlev Blanke, Ulrich Lins, Till Dahlenburg, Cyril Brosch>)
files/BH_13_2006_Sprachenpolitik.pdf

2007

(A15)
  Lingvaj kaj historiaj analizoj. Aktoj de la 28-a Esperantologia Konferenco en la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2007, 92 p.
(<kun kontribuoj de Oxana Bourkina, Aida Čižikaitė, Toon Witkam, Sébastien Moret, Christian Lavarenne, Andreas Künzli>)

(A16)  Esperanto heute – Wie aus einem Projekt eine Sprache wurde. Beiträge der 16. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“, 1.-3. Dezember 2006 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 14. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2007, 120 p.
(<pri la nuntempa Esperanto, kiel el projekto fariĝas lingvo; kun kontribuoj de Andreas Künzli, Wim Jansen, Sabine Fiedler, Toon Witkam, Gunnar Fischer, Fritz Wollenberg, Ulrich Lins, Sebastian Kirf, Rudolf-Josef Fischer>)

(A17) (kun Jürgen Scharnhorst): Sprachenpolitik und Sprachkultur. (Sprache – System – Tätigkeit, 57, hrsg. von Inge Pohl und Karl-Ernst Sommerfeld), 2007, 280 p. u. 1 Karte Frankfurt/Main usw.: Peter Lang. (2-a eldono aperis 2009)
(<lingvo-politiko kaj lingvo-kulturo, aparte eŭropa, kun kontribuoj de Jürgen Scharnhorst, Gerhard Stickel, Johannes Klare, Wim Jansen, Vít Dovalil, Rudolf-Josef Fischer, Sabine Fiedler, Detlev Blanke>).
https://books.google.de/books?id=Nzcg72QF9ZEC&pg=PA205&dq=Detlev+Blanke&hl=de&sa=X&ei=rokRVcqqMcLcaNWFgKgL&ved=0CFEQ6AEwCA#v=onepage&q=Detlev%20Blanke&f=false


2008

(A18)
  Plansprachliche Bibliotheken und Archive. Beiträge der 17. Jahrestagung der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“, 23.-25. November 2007, in Berlin. Interlinguistische Informationen, Beiheft 15. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 2008, 157 p.
(<planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj; kun kontribuoj de Detlev Blanke, Herbert Mayer, Grit Ulrich, Fritz Wollenberg, Jiři Proskovec, Ziko van Dijk, Bernhard Pabst, Marek Blahuš, Erich-Dieter Krause, Rudolf-Josef Fischer, Sabine Fiedler, Cornelia Mannewitz>)
files/BH_15_Bibliotheken_2008_PDF.pdf

2009

(A19)
  Planlingvaj bibliotekoj kaj novaj teknologioj. Aktoj de la kolokvo en Vieno, 19-20 oktobro 2007. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2009, 83 p.
(<kun kontribuoj de Herbert Mayer, Detlev Blanke, Utho Maier, Karl-Heinz Schaeffer, Christian Cimpa, Árpád Máthé, Reinhard Haupenthal, Miroslav Malovec, Marek Blahuš, Barbara Pietrzak; A18 kaj A19 donas tre bonan superrigardon pri la problemoj>)
files/Aktoj_Biblioteka_Kolokvo_Vieno_pdf.pdf

2010

(A20)
 kun Ulrich Lins): La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2010, 901 p., ĉ. 30 fotoj.

(<kun kontribuoj de Probal Dasgupta, Detlev Blanke, Ulrich Lins, Ludoviko K. Zaleski Zamenhof, Mark Fettes, Frank Nuessel, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña Álvarez, Dan Maxwell, Bengt-Arne Wickström, Federico Gobbo, LIU Haitao, Sabine Fiedler, Bo Sandelin, Dalibor Brozović, István Ertl, Michele Gazzola, A. Giridhar Rao, KIMURA Goro Christoph, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Sergej N. Kuznetsov, Aleksandr D. Duličenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Blanke, Claude Gacond, Ken Miner, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandro S. Melnikov, Till Dahlenburg, Klaus Schubert, John Wells, Renato Corsetti, Otto Prytz, Michel Duc Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, José Antonio del Barrio, Doron Modan, Vladimir Samodaj, HUĜIMOTO Tacuo, SHI Chengtai, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Stefan MacGill, Imre Ferenczy, István Gulyás, Petro Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Reinhard Fössmeier, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Georgi Mihalkov, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Laŭlum, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmond Brent, Gégoire Maertens, SO Gilsu, Marjorie Boulton, Diccon Masterman, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, Tomas Jansson, Bruce Sherwood, György Nanovfszky, Renée Triolle, SYÔZI Keiko, Mikaelo Bronŝtejn, Petâr Todorov, Eliza Kehlet, TAN Xiuzhu, Orlando E. Raola, Jennifer Bishop, Spomenka Štimec, MIYOSHI Etsuo>)

(A21)  (kun Stefan Panka): Karl-Hermann Simon, Lexicon silvestre. Beiträge zum multilingualen Wörterbuch des Forstwesens. Kontribuoj pri la multlingva vortaro de la forstfako. Eberswalde: Förderverein „Lexicon silvestre“ e. V., 2010, 183 p.
files/Simon_Gesamttext_neu_Panka.pdf

2012

(A22)  Esperanto kaj aliaj lingvoj – kontrastlingvistikaj kaj socilingvistikaj aspektoj. Aktoj de la 31-a Esperantologia Konferenco en la 93-a Universala Kongreso de Esperanto, Roterdamo 2008. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2012, 122 p.,
(<kun kontribuoj de Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Nino Vessella, Věra Barandovská-Frank, Detlev Blanke, Ziko van Dijk, Zlatko Tišljar, Aleksandr Melnikov, Davide Astori>).

(A23)  Pioniroj de la Internacia Lingvo. Aktoj de la 34-a Esperantologia Konferenco en la 96-a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago 2011. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2012,71 p.
(<pri Jespersen, Neergard, Marignoni kaj esperantistoj ekde 1887, kun kontribuoj de Marek Blahuš, Davide Astori, Otto Bernt Prytz, Christer Kiselman, Jens Stengaard Larsen>)

2013

(A24)
  Wera Blanke (2013): Pri terminologia laboro en Esperanto. Elektitaj publikaĵoj. Redaktis Detlev Blanke. New York: Mondial, 318 p.

4       Tradukoj (T)

1970

(T1)
     Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ. Dresden: Zeit im Bild, 1970, 68 p. (Originalo: Helmut Klein / Wolfgang Reischock: Bildung für heute und morgen, Dresden: Zeit im Bild 1970.
(<broŝuro pri la kleriga sistemo de GDR>)

(T2)     La Germana Demokratia Respubliko – 20-jara (Die DDR im 20. Jahr), 12 p. Manuskripto kaj dublado, DEFA-Studio por dokumentaj filmoj,  Berlin.
(<kolora filmo pri GDR>).

1973

(T3)
     Nia lando (Unser Land), 13 p. Manuskripto kaj dublado, DEFA-Studio por dokumentaj filmoj,Berlin.
<kolora filmo pri GDR>)

1978

(T4)
     Kvar ĉapitroj GDR (Vier Kapitel DDR), 12 p. Manuskripto kaj dublado, DEFA-Studio por dokumentaj filmoj, Berlin.
(<kolora filmo pri GDR>).

1990

(T5)
     Karl Marx / Friedrich Engels (1990): Manifesto de la Komunista Partio. Esperanta traduko kaj postparolo de Detlev Blanke. Riĉe ilustrita, kun notoj de Friedrich Engels kaj de la tradukinto. Redaktis A. Smirnov. Moskvo: Progreso, 82 p.
(<kun multaj notoj de Friedrich Engels kaj de la tradukinto, krome kun ĉapitro pri la tradukoj de la Manifesto ĝis 1990>)
http://www.marxists.org/esperanto/marx-engels/1848/manifesto/mkp.pdf


5       Kontribuoj en revuoj kaj antologioj (S)

germana 'Hrsg.` =  Red.,

1964

(S1)
     Weltverkehrssprache.→die neue universität (Universität Rostock), 5(1964)11 (17.6.1964).
(<raporto pri la unua scienca seminario interlingvistika en universitato de GDR >)

1973

(S2)
     Die alten Sprachen und das Problem einer Internationalen Welthilfssprache.→Das Altertum, 19(1973)3, p. 184-194.
(<la antikvaj lingvoj kaj la problemo de internacia monda helplingvo, vidu S3>)

1975

(S3)
     La antikvaj lingvoj kaj la problemo de Internacia Lingvo.→Scienca Revuo 26(1975) 4-5,

(S4)     Pazigrafioj.→Esperanto, 68(1975)7-8, p. 133-135.

(S5)     Kelkaj informoj pri la atingoj de la esperantistoj en Germana Demokratia Respubliko. →Paco 1975 (GDR-eldono, Berlin), p. 31-33 (same→der esperantist 11(1975)5-6(73-74), p. 25-29.

1976

(S6)
     Pazigrafia. (Meždunarodnaja smyslovaja pismennost).→Isaev, Magomet I. (Hrsg. 1976): Problemy Interlingvistiki. Tipologija i evoljucija meždunarodnych iskusstvennych jazykov. Moskva: Nauka, p. 79-91

(S7)     Plansprache und Nationalsprache. Ein Beitrag zur Erforschung ihrer spezifischen Kommunikationsleistungen, gezeigt am konfrontativen Vergleich einiger Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen. Thesen zur Dissertation A.→der esperantist (Berlin), 12(1976)5(79), p. 1-6.
(< tezoj por doktoriga disertacio pri vortformado, vidu M2>)

(S8)     Resumo kaj rezultoj.→der esperantist 12(1976)6 (80), p. 13-22.
(<resumo de M2>)

(S9)     Über die Arbeiter-Esperantisten-Bewegung in der Weimarer Republik und ihren Beitrag zur Entwicklung der deutsch-sowjetischen Freundschaft.→Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (BZGA), 18(1976)4, 683-691.
(<kontaktoj de germanaj laboristaj kaj sovetiaj esperantistoj dum la 1920aj jaroj, konciza versio de M1>)

(S10)   Renkonto ĉe Kalocsay.→der esperantist 12(1976)4(78), p. 10.

1977

(S11)   Zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit Plansprachen.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, Teil I: 30(1977)2, p. 122-133; Teil II: Nr. 4, p. 389-398.
(<sciencaj aspektoj de planlingvoj>)

(S12)   Interlinguistik und Interlinguistische Forschungen.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 30(1977)6, p. 619-629.
(<interlingvistiko kaj interlingvistikaj esplorojo>)

1978

(S13)
   Stichwort „Esperanto“.→Kulturpolitisches Wörterbuch. 2. Auflage. 1978. Berlin: Dietz,180-181.
(< artikolo’Esperanto’ en kulturpolitika leksikono de GDR>)

(S14)   Stichworte „Pasigraphie“, „Interlinguistik“, „Welthilfssprachen“.→Meyers Neues Lexicon, 2. Ausgabe in 18 Bänden. Leipzig: Bibliographisches Institut 1972-1978.
(<artikoloj ‚pazigrafio’, ‚interlingvistiko’, ‚mondaj helplingvoj’ en multvoluma leksikono de GDR>)

1980

(S15)
   Interlinguistik-Veranstaltungen in Ahrenshoop und Budapest.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 33(1980)2, p. 283-284.
(<raporto pri interlingvistikaj kolokvoj por profesiaj lingvistoj en GDR>)

(S16)   Seminar über Interlinguistik vom 16.-19. April 1979 in Ahrenshoop.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 33(1980) 4, p. 516-517.
(<raporto pri interlingvistika kolokvo por profesiaj lingvistoj en GDR>)

(S17)   Planlingvaj projektoj kaj la planlingvo Esperanto.→Bociort, Ignat Florian (1980, Hrsg.), Lucrări practice de Esperanto – interlinguistică. Timişoara: Centrul de ştiinţe sociale, Facultatea de Filologie, Colectivul Esperanto-Interlinguistică, p. 82-84. ).

(S18)   Konfronta lingvistika komparo de etnolingvo kaj planlingvo.→Szerdahelyi, István (Hrsg.,1980): Miscellanea Interlinguistica. Budapest: Tankönyvkiadó,
p. 380-399.

(S19)   Lingvoplanado en planlingvo. La esperantologio, ĉu priskriba aŭ preskriba scienco?→Pluhař, Zdeněk (Hrsg.): SAEST 80. Kolekto de seminariaj referaĵoj "Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko". Usti nad Labem: Ĉeĥa Esperanto-Asocio 1980, p. 52-55.

1981

(S20)
   Języki planowe jako przedmiot badán naukowych.→Ejsmont, Tadeusz (Hrsg.,1981): Międzynarodowa komunikacja językowa. Łodz: Uniwersytet Łodski,
p. 131-147.
(<planlingvoj – objektoj de sciencaj esploroj>)

(S21)   Pri la problemo de laŭplana influado je la lingvoevoluo fare de la homo.→Paco (GDR-eldono, Berlin) p. 23-31.

(S22)   Kio estas ILo?→Eŭropa dokumentaro, n-ro 29 (Januaro-Marto 1981), p. 9-10.
(<kritiko al Helmar Frank pro la evito de la lingvo-nomo 'Esperanto' kaj la enkonduko de la „termino“ ILo, pli detale en S41 >)

1982

(S23)
   O problemie planowego w pływanie przez cztowieka na rózwój języka.→Ejsmont, Tadeusz (Red.,1982): Problemy międzynarodowej komunikacji językowoj. Łodz: Uniwersytet Łodski (Studenskie koło nauk esperantystów), p.180-207.
(<pola traduko de 2S1>)

(S24)   Esploroj pri sociaj aspektoj de Esperanto kaj ĝia parolantaro.→Paco 1982 (GDR-eldono) p. 29-31.

(S25)   Movado modela ankaŭ por hodiaŭ (Pri Sovetrespublikara Esperantista Unio dum 20-aj kaj 30-aj jaroj).→Informacionnyj bjulleten‘, Moskva, n-ro 6-7/1982, (22-23), p. 8-11 (same→der esperantist 18 (1982)3-4 (113-114), p. 51-57).

(S26)   Bulgara-germana amikeco pere de Esperanto. En: Papazov, Dimitr (1982, Red.): Bulgara Esperantista Asocio – aktiva batalanto por paco, internacia kompreniĝo kaj socia progreso. Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio, p. 64-73 (same→der esperantist 18(1982)6(116), p. 122-126.

(S27)   Interlinguistik: Gegenstand, Probleme, Ergebnisse.→Sprachpflege 32(1983)2,17-20.
(<interlingvistiko – objekto, problemoj rezultoj>)

(S28)   B’lgaro-germansko prijatelstvo črez Esperanto.→Murgin, Canko (1983, Hrsg.): Esperanto v služba na rodinata. Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio, p. 59-65.
(<bulgara traduko de S26>)

1984

(S29)
   Lingvoplanado en planlingvo (La esperantologio, ĉu priskriba aŭ preskriba scienco?).→Paco, (GDR-eldono) 1984, p. 32-33.

(S30)   10 demandoj al profesoro Georg Friedrich Meier.→der esperantist 20 (1984)5 (127), p. 99-110.
(<unu el la gvidaj lingvistoj de GDR, pri li detale  vd. S182>)

(S31)   Multklera kaj produktiva lingvisto, prof. d-ro fil. habil. Georg Friedrich Meier, okaze de lia 65a naskiĝtago.→der esperantist 20(1984) 5 (127), p. 98-99.

(S32)   Pacifismaj motivoj en la planlingva movado.→Esperantisto Slovaka 5/1984, oktobro,83-86.

1985

(S33)
   Grundfragen der Entwicklung von Plansprachen – unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto. Thesen zur Dissertation B (in der DDR = Habilitationsschrift).→der esperantist 21(1985)3(131), p. 57-61.
(<bazaj demandoj de la evoluo de planlingvoj. Tezoj de la habilitacia disertacio, vidu titolo M5>)

(S34)   Konfronta komparo de Esperanto kaj la germana lingvo.→Violin Oljanov (Hrsg.,1985): Interlingvistiko – Esperantologio. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, p. 87-90

(S35)   La spertoj kaj signifoj de Ahrenshoop.→Esperanto, 78(1985) n-ro 7-8, p. 123-125.
(<interlingvistikaj kolokvoj por profesiaj lingvistoj de GDR – spertoj>)

(S36)   Serĉataj informoj pri W[illiam] E. Collinson.→der esperantist 21(1985)5(133), p. 108.

(S37)   20 jaroj Esperanto en Kulturligo.→der esperantist 21(1985)3(131), p. 53-54.

1986

(S38)   Fast 100 Jahre: das Esperanto und jetzt auch im Kinderbuch.→Schmidt, Joachim (Hrsg.,1986): Schauplatz. Aufsätze zur Kinder- und Jugendliteratur und zu anderen Medienkünsten. Berlin: Der Kinderbuchverlag, p. 129-134.
(<Esperanto por infanoj kaj en infanlibroj>)

(S39)   Obščuvanie črez izkustveni ezici (Intervjuo)→Nauka i Trud (Universität Kiril i Metodi, Sofia), 9.6.1986, p.7.
(<intervjuo pri la rilatoj inter scienco kaj Esperanto, en bulgara universitata revuo>)

(S40)   Lingwofilozoficzne i ideologiczne motywy tworzenia języków planowych.→Ejsmont, Tadeusz (Hrsg.,1986): Międzynarodowa komunikacja językowa. Materiały Konferencyjne VI. Łódz: Uniwersytet Łódski, p. 154-165.
(<lingvofilozofiaj kaj ideologiaj motivoj ĉe la kreo de planlingvoj, vd. S32>)

(S41)   „Esperanto“ aŭ „Internacia Lingvo (ILo)“? – Kiel nomi la lingvon? →der esperantist 22 (1986)139, p. 105-112.
(<terminologia kritiko al Helmar Frank>)

(S42)   Pri specifaĵoj de la Esperanto-movado en kelkaj eŭropaj socialismaj landoj.→der esperantist 22(1986)6(140), p. 121-125.

1987

(S43)
   Plansprachen.→Jüttner, Irmtraud (1987, Hrsg.): Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1986. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, p. 263-268.
(<germana akademia lingvistika bibliografio de GDR kun sekcio ‚planlingvoj’>)

(S44)   Lingvoscienca Bibliografio de Germana Demokratia Respubliko.→Language Problems & Language Planning 11(1987)2, p. 254-255.
(<pri S43>)

(S45)   Planowanie językowe a języki planowe.→Ejsmont, Tadeusz (Hrsg.,1987): Międzynarodowa komunikacja językowa. Materiały Konferencyjne. IV. Łódz: Universitet Łódzki, p. 68-78.
(< planlingvoj kaj lingvoplanado, vd. S29>)

(S46)  The Term "Planned Language".→Language Problems & Language Planning (Austin) 11(1987) 3, p. 335-349.
(<represita en S104>)

(S47)   O predmete a súčasnam stave interlingvistických výskumov.→Košecký, Stanislav (Hrsg., 1987): Problémy interlingvistiky. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Vysoké Tatry, 20.-22. mája 1987). Bratislava: Jazykovedny ustav L. Štura SAV, p. 9-18
(<aktuala situacio de interlingvistiko>)

(S48)   Atingoj kaj problemoj de la 100-jara Esperanto (foto):→Esperanto 80(1987) 12, p. 209-210.

(S49)   Internationales Symposium "Soziolinguistische Aspekte der Internationalen Sprache". 5.-7.8.1986 in Tokio.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-forschung 40(1987) 4, p. 586-587
(<internacia simpozio en Tokio pri socilingvistikaj aspektoj de internacia lingvo>)

(S50)   International Seminar on Historical and Sociological Aspects of the Esperanto Movement.→Language Problems & Language Planning 11(1987)3, p. 368.
(<angla raporto pri S49>)

(S51)   Socipolitikaj influoj kaj la Internacia Lingvo – ĉu socisistemaj kaj politikaj-ideologiaj diferencoj reflektiĝas en Esperanto aŭ kreas lingvo-variantojn?→Umeda, Yosimi (Hrsg.,1987): Socilingvistikaj Aspektoj de la Internacia Lingvo – kun aparta konsidero de la lingva diverseco en la mondo. Plena Raporto. Internacia Simpozio, 5.-7. 8. 1986. Tokio. Tokio: Japana Esperanto-Instituto, p. 170-174.

(S52)   Plansprachliche Weltkongresse.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 40(1987) 5, p. 731-735.       
(<pri Universalaj Kongresoj de Esperanto>)

(S53)   Esperantologische Konferenz in Peking.→Language Problems & Language Planning (Austin) 11(1987) 2, p. 202-203.

(S54)   100 Jahre Esperanto.→Briefmarkenneuheiten, (Berlin) 19/1987.
(<porokazaj poŝtmarko kaj stampo en GDR okaze de la centjariĝo de Esperanto, aperis en 2,3 milionoj da ekzempleroj>)

(S55)   D-ro István Szerdahelyi 1924-1987.→der esperantist 23(1987)146, p. 135-136 .
(<omaĝo kaj ĉefa bibliografio>)

1988

(S56)
   Plansprachen.→Jüttner, Irmtraud / Müller-Roewe, Christel (1988, Hrsg.,): Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1987. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, p. 197-199.
(<germana akademia lingvistika bibliografio de GDR kun sekcio ‚planlingvoj’>)

(S57)   Interlingvistiko kaj esperantologio dum la 14-a Internacia Kongreso de Lingvistoj.→Language Problems & Language Planning 12 (1988)1, p. 52-54.

(S58)   Vorlesungsangebot.→Humboldt-Universität, (Berlin), 33(1988/89) Nr. 7/8.
(<oferto de prelegoj de D. Blanke pri interlingvistiko en Humboldt-Universitato de Berlin/GDR>)

(S59)   Atingoj kaj problemoj de la 100-jara Esperanto.→Fettes, Mark (Hrsg.,1988): Jubileo. Jarcento de Esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, p. 160-162.

(S60)   La gazeto "Völkerspiegel".→Čolić, Senad (Hrsg.,1988): Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado. Sarajevo: Esperanto-Asocio de Bosnio-Hercegovino,
p. 59-63.
(<pro malpermeso de saksa gazeto de Komunista Parto de Germanio dum kelka tempo aperis komuniste orientita germanlingva gazeto surbaze de materialoj disponigitaj de laboristaj esperantistoj<)

(S61)   Ivo Lapenna (1909-1987)→der esperantist 24(1988)2(148), p. 42.

1989

(S62)
   Plansprachen.→Jüttner, Irmtraud / Müller-Roewe, Christel (1989, Hrsg.): Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1988. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, p. 211-213.
(<germana akademia lingvistika bibliografio de GDR kun sekcio ‚planlingvoj’>)

(S63)   Planned Languages – a survey of some of the main problems.→Schubert, Klaus (Red,1989): Interlinguistics. Aspects of the Science of Planned Languages. (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 42). Berlin-New York: Mouton – de Gruyter, p. 63-87.
(<superrigardo pri planlingvoj>)

(S64)   La pazigrafio "Safo" de André Eckardt.→Rokicki, Ryszard (Hrsg.,1989): 13-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Varsovio 27.4.-1.5.1985. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwistyczne, p. 143-149.

(S65)   Kiel organizi sciencan esploron pri Esperanto? Taktikaj kaj organizaj aspektoj.→der esperantist 25(1989) 3 (155), p. 50-55.

(S66)   Pri la Esperanta eldono de la „Komunista Manifesto“.→der esperantist 25(1989) 4 (156), p. 73-77.
(<pri problemoj de la traduko de D. Blanke kaj antaŭaj tradukoj de la Manifesto, vd. T5>)

1990

(S67)
   Plansprachen.→Jüttner, Irmtraud / Müller-Roewe, Christel (1990, Hrsg.): Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1989. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, p. 203-204.
(<germana akademia lingvistika bibliografio de GDR kun sekcio ‚planlingvoj’>)

(S68)   Plansprachen und Übersetzung – am Beispiel des Esperanto.→Salevsky, Heidemarie (Hrsg., 1990): Übersetzungswissenschaft und Sprachmittlerausbildung. Akten der I. Internationalen Konferenz. Berlin 17.-19. Mai 1988. Band I, Berlin: Humboldt-Universität, p. 167-171.
(<rilatoj inter tradukado kaj planlingvoj ĉe la ekzemplo de Esperanto>)

(S69)   (kun Sergej N. Kuznecov kaj Ronald Lötzsch): Rundtisch/Round Table 13 Interlinguistik/Plansprachen (Abschlußbericht).→Bahner, Werner/Schild, Joachim/ Viehweger, Dieter (Hrsg., 1990): Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin/GDR, August 10-August 15, 1987. Berlin: Akademie-Verlag, p. 329-331.
(<interlingvistiko kaj Esperanto oficiale kadre de la 14-a monda kongreso de lingvistoj en Berlin/GDR, vd. S57>)

(S70)   Interlinguistik in der DDR. Eine Bilanz (mit Bibliographie).→der esperantist 26(1990) 5(163), p. 110-117.
(<interlingvistiko en GDR – bilanco kun bibliografio, pri interlingvistiko en GDR ankaŭ vd. S158>)

(S71)   Pri la GDR-eldonoj de “Paco” 1966-1989. (bibliografio).→der esperantist 26 (1990)4 (162), p. 90-93.

(S72)   „der esperantist“ 1965-1989. La plej gravaj kontribuoj kaj materialoj (bibliografio)→der esperantist 26(1990)5(163), p .97-110.

(S73)   Skizo de la historio de GDREA. Pri Esperanto en GDR 1945-1990.→der esperantist 26(1990)6(164), p. 121-137

(S74)   Pri esploroj de la historio de laborista Esperanto-movado farataj en GDR.→der esperantist 26(1990)2(160), p. 28-31.

(S75)   Pri la 5-a Centra Renkontiĝo de GDREA: Bilance kaj germanperspektive en Brandenburg.→der esperantist 26(1990)5(163), p. 97-110.

(S76)   GDREA – ĉu nur epizodo?→Esperanto 83(1990)6, p. 124-125.

(S77)   „Esperanto-Asocio de GDR en Kulturligo“ sin prezentas. Retrorigardo kaj raporto pri la nuna situacio.→Esperanto aktuell, 9/1990, p. 13-16.

1991

(S78)   Plansprachen.→Müller-Roewer, Christel (1991, Hrsg.): Bibliographie zur Sprach-wissenschaft der DDR für das Jahr 1990 (Sprachwissenschaftliche Informationen 15). Berlin: Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, p. 290-292.
(<germana akademia lingvistika bibliografio de GDR kun sekcio ‚planlingvoj’, la lasta eldono por 1990>)

(S79)   (kun François Lo Jacomo): André Martinet – Sur quelques questions d' Interlinguistique. Une Interview de François Lo Jacomo et Detlev Blanke.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 44(1991) 6, p. 675-687.
(<intervjuo kun la franca lingvisto pri interlingvistiko, en Eo vd. M9>)

(S80)   Proekty planovych jazykov i planovyj jazyk.→Isaev, Magomet I. (Hrsg.,1991): Problemy meždunarodnogo vspomogatel'nogo jazyka. Moskva: Nauka, p.63-69.
(<diferenco inter planlingva projekto kaj planlingvo>)

(S80a) La historio de EKRELO.→Zajcev, Igor / Ševčenko, Aleksandr (Hrsg., 1991). Impeto '91. Moskva: Progres, p. 69-89.

1992

(S81)
   Gaston Waringhien 1901-1991 .→Interlinguistische Informationen 1(1992) n-ro 2, p. 5-6.
(<omaĝo kaj baza bibliografio>)

1993

(S82)
   Internationale Plansprachen – Wesen, historische Perspektive und aktueller Stand.→Regozini, Georg M: (Hrsg.,1993): Das Kommunikations- und Sprachenproblem in der Europäischen Gemeinschaft. Inwieweit könnte eine Plansprache zu seiner Lösung beitragen? Akten der Konferenz am 29. 9. 93 im Europäischen Parlament, Brüssel.Brüssel: Hanns-Seidel-Stiftung,67-81.
(<prelego en la Eŭropa Parlamento 1993 ĝenerale pri planlingvoj>)

(S83)   Der Deutsche Arbeiter-Esperanto-Bund 1911-1933. Eine historische Skizze.→Noltenius, Rainer (Red, 1993): Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung (Informationen 37/93 des Fritz-Hüser-Instituts für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur). Dortmund: Fritz-Hüser-Institut, p. 33-43.
(<pri la Germana Laborista Esperanto-Asocio, GLEA, esperanta versio en S84)>)

(S84)   Germana Laborista Esperanto-Asocio 1911-1933. Historia Skizo.→Noltenius, Rainer (Hrsg., 1993): Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung (Informationen 37/93 des Fritz-Hüser-Instituts für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur). Dortmund: Fritz-Hüser-Institut, p. 19-32.

(S85)   Auswahlbibliographie zur Erforschung der Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung/Elekta bibliografio pri la historio de la laborista Esperanto-movado.→ Noltenius, Rainer (Hrsg., 1993): Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung (Informationen 37/93 des Fritz-Hüser-Instituts für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur). Dortmund: Fritz-Hüser-Institut, p. 92-101.
(<elekta bibliografio pri GLEA>)

(S86)   Dua jarĉefkunveno de la Societo pri Interlingvistiko.→Language Problems & Language Planning 17(1993)3, p. 293.
(<pri la germana scienca societo Gesellschaft für Interlinguistik, GIL, detale vd. S120, S181, S186, S188S190, S201>)

(S87)   Intervjuo kun Itô Kanzi. Ludovikito respondas.→Esperanto aktuell 12(1993),8 p. 11-13.
(<Itô Kanzi [= Pseŭdonimo ‚Ludovikito’], redaktis kaj eldonis 54 volumojn de verkoj de Zamenhof kaj tiujn aperintajn sub lia influo>)

(S88)   Vigla movado – ĉarmaj homoj. Impresoj el Kubo.→Esperanto aktuell 12(1993)2,14-15.

(S89)   Prelegvojaĝo pri la nuna Germanio.→La Verda Kolombo, n-ro 121, septembro-oktobro 1993, p. 8-9.

1994

(S90)
   Fachkommunikation in Plansprachen.→Spillner, Bernd (Hrsg. 1994): Fachkommunikation. Kongreßbeiträge zur 24. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.V. Frankfurt/M. et al.: Peter Lang, p. 113-117.
(<faka komunikado en planlingvoj>)

(S91)   Translation bei Plansprachen – am Beispiel des Esperanto.→TexTconText 9(1994)3-4,209-224.
(<specifaĵoj de tradukado en planlingvo, ĉe la ekzemplo de Esperanto>)

(S92)   Einführung (Enkonduko): “Eugen Wüster – la planlingvoj kaj la Enciklopedia Vortaro“. Mikrofiche n-ro 1 (80 p.).→Wüster, Eugen (1994): Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana, Korno – Z. Manuskripto (2161 p.) Mikrofilm. Wien: Österreichische Nationalbibliothek / Internationales Esperanto-Museum, Sammlung für Plansprachen (32 Mikrofiches)
(<prilaborita kaj kompletigita versio estas D6>)

(S93)   Germanio post la unuiĝo – vidpunktoj de orientgermano.→Verda Kolombo 1994/19951994: I. n-ro 123 (Januaro-Februaro 1994), p. 4-5; II. n-ro 124 (Marto-Aprilo 1994), p. 5-6; III. n-ro 125 (Majo-Junio 1994), p. 6-7; IV. n-ro 126 (Julio-Aŭgusto 1994), p.7-8; V. n-ro 127 (Septembro-Oktobro 1994), p. 8-9; VI. n-ro 128 (Novembro-Decembro 1994), p. 6-7; 1995VII. n-ro 129 (Januaro-Februaro 1995), p. 4-5; VIII. n-ro 130 (Marto-Aprilo 1995), p. 9-10.
(<kritikaj reflektoj pri la unuiĝinta/unuigita Germanio, vd. S89>)
http://homepage2.nifty.com/serpento/vk/blanke/blanke1.htm


1995

(S94)
   Zur Spezifik von Übersetzungen in Esperanto.→Spillner, Bernd (1995, Hrsg.): Sprache: Verstehen und Verständlichkeit. Kongreßbeiträge zur 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL e.V. Frankfurt/M: Peter Lang, p. 302-303.
(<specifaĵoj de tradukado en/el Esperanto>)

(S95)   Esperanto in soziolinguistischer Sicht.→Scharnhorst, Jürgen (Red, 1995): Sprachensituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich – aktuelle Sprachprobleme in Europa. Frankfurt/Main et al.: Peter Lang, p. 69-81
(<socilingvistikaj aspektoj de Esperanto>)

(S96)   La “Enciklopedia Vortaro” de Eugen Wüster.→Chrdle, Petr (Hrsg.,1995): La Stato kaj Estonteco de la Internacia Lingvo Esperanto. Prelegkolekto de la unua Simpozio de la Akademio de Esperanto, Prago, 1994-07-07/14. Dobřichovice (Prago): KAVA-PECH,41-56.
(<ankaŭ vd. S92 , S99, S106, S109,S110S111S117, S118; ĉefe vd.D6>)

(S97)   Esperanto kaj lingvistiko – sciencpolitikaj aspektoj.→Esperanto-Dokumentoj 2. Osnabrück: Deutsches Esperanto-Institut, 1995, p. 3-21.

(S98)   4. GIL-Tagung über Esperantologie.→Language Problems & Language Planning, 19 (1995)2, p. 188 –189.
(<pri konferenco de la germana Societo pri Interlingvistiko>)

1996

(S99
)   Zur Plansprache Esperanto und zur Esperantologie im Werk von Eugen Wüster.→Eichner, Heiner / Ernst, Peter / Katsikas, Sergios (1996, Hrsg.): Sprachnormung und Sprachplanung. Festschrift für Otto Back zum 70. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, p. 311-329 (2. korrigierte Ausgabe: 1997, p. 315-334).
(<Esperanto kaj esperantologio ĉe Eugen Wüster>)

(S100) Wege zur interlinguistischen und esperantologischen Fachliteratur.→Language Problems & Language Planning 20(1996)2, p. 168-181.
(<vojoj al interlingvistika kaj esperantologia faka literaturo>)

(S101) Übersetzen in eine Plansprache für Europa?→Salevsky, Heidemarie (1996, Hrsg.): Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Frankfurt M. Peter Lang, p. 207-214.
(<tradukado en planlingvo por Europo?>)

(S102) Leibniz und die Lingua Universalis.→Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät (Berlin)13(1996)5, p. 27-35.

(S103) Tipologio de nia leksikografio.→Literatura Foiro 27(1996)161, p. 124-129.

1997

(S104) 
The Term „Planned Language“.→Tonkin, Humphrey (1997, Hrsg.): Esperanto, Interlinguistics, and Planned Languages (Papers of the Center for Rersearch and Documentation on World Language Problems, 5). Lanham – New York – Oxford: University Press of America, p. 1-20
(<pri la termino ‘planlingvo’>)

1998

(S105) 
(kun Wera Blanke) Plansprachen als Fachsprachen.→Hoffmann, Lothar / Kalverkämper, Hartwig / Wiegand, Herbert Ernst (1998, Hrsg.): Fachsprachen. Languages for Special Purposes. Ein internationales Handbuch für Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. An International Handbook of Special Language and Terminology Research. Berlin – New York: de Gruyter, p. 875 – 880.
(<planlingvoj kiel faklingvoj>)

(S106) Terminology Science and Planned Languages.→Oeser, Erhard / Galinski, Christian (1998, Hrsg.): Eugen Wüster (1898 – 1977). Leben und Werk – Ein österreichischer Pionier der Informationsgesellschaft. His Life and Work – An Austrian Pioneer of the Information Society. Wien: TermNet, p. 133-168.
(<pri la rilatoj inter terminologio-scienco kaj planlingvoj, okaze de konferenco omaĝe al Eugen Wüster 1998 en Vieno>)

(S107) Interlinguistik und Plansprachen.→Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Berlin, Vol. 21, 1998, Heft 2, p. 45-76.
(<interlingvistiko kaj planlingvoj – superrigardo>)
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fleibnizsozietaet.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2F03_blanke.pdf&ei=JPkPVYiwDYeuPJCPgcAH&usg=AFQjCNFNEQFFwdP9jf7T5__Vub-blupsWw&bvm=bv.88528373,d.ZWU


(S108) Wilhelm Ostwald, Ido und die Interlinguistik.→Becker, Ulrich / Wollenberg, Fritz (1998, Hrsg.): Eine Sprache für die Wissenschaft. Beiträge und Materialien des Interlinguistik-Kolloquiums für Wilhelm Ostwald, am 9. November 1996, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 3. Berlin. Gesellschaft für Interlinguistik,13-31.
(<Wilhelm Ostwald, Ido kaj la interlingvistiko>)

(S109) Zur Rolle von Plansprachen im terminologiewissenschaftlichen Werk von Eugen Wüster.→Language Problems & Language Planning 22(1998)3,
p. 267-279.
(<rolo de planlingvoj en la terminologia verko de Eugen Wüster>)

(S110) Eugen Wüster (1898-1977).→Vitali, Daniele (1998, Hrsg.): La linguistica, le lingue pianificate e l‘ Esperanto. Centodieci anni di storia. L‘ esperanto 29(1998)3, p. 10.

(S111) Interlinguistica ed esperantologia: l‘ accesso alla letteratura specialistica.→Vitali, Daniele (1998, Hrsg.): La linguistica, le lingue pianificate e l‘ Esperanto. Centodieci anni di storia. L‘ esperanto 29(1998)3, p. 67-78.

(S112) Pri la aktuala stato de interlingvistiko. Kelkaj teoriaj kaj sciencorganizaj problemoj. →Carlevaro, Tazio (1998, Hrsg.): Domaine de la recherche en linguistique appliquée. Deuxième Colloque d‘ Interlinguistique. Contributions. La Chaux-de-Fonds: Hans Dubois, p. 6-88.

(S113) Pri kio verkas esperantologoj kaj kie trovi iliajn publicaĵojn?→Gecsö, Tamás / Varga-Haszonits, Zsuzsa / Golden, Lariko / Renkecz, Anita (1998, Hrsg.): Memorlibro. Emlékkötel. Budapest: Universitato Eötvös Loránd / Eötvös Loránd Tudományegyetem, p. 14-35.

(S114) Prisilentita historia futbalmaĉo.→Kontakto 1998, n-ro 168, p. 5 (same→Heroldo de
Esperanto
 74(1998)13, p. 3
(<satiraĵo pri reala futbala maĉo 1963 en Vraca/Bulgario [TEJO-kongreso]. Tutgermana esperantista teamo malgajnis kontraŭ bulgara teamo. Vidu la foton en titolo M20, p. 850>)

1999

(S115)
 Wilhelm Ostwald, Ido und die Interlinguistik.→Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft zu Großbothen e.V., Großbothen, 4(1999)1, p. 32-69.

(S116) (kun Till Dahlenburg) Esperanto als Sprache und Unterrichtsgegenstand. →Fremdsprachenunterricht (fsu), 43/52(1999)4, p. 298-300.
(< Esperanto kiel lingvo kaj objekto de instruado>)

(S117) Eugen Wüster und sein „Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch“.→Balaskó, Maria / Kohn, János (1999, Hrsg.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tökeI. Szombathely: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárek Egyesülele, p. 53-58
(<Wüster kaj lia Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana>)

(S118) Eugen Wüster, la planlingvoj kaj la „naturalisma skolo“.→Balaskó, Maria / Kohn, János (1999, Hrsg.): A nyelv mint szellemi és gazdasági töke. III. Szombathely: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárek Egyesülele, p. 265-269

(S119) La rolo de la planlingvoj ĉe la evoluo de terminologisciencaj konceptoj de Eugen Wüster. KAEST.→Malovec, Miroslav (Hrsg., 1999): Modernaj rimedoj de komunikado. Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 75-84.
http://esperanto.net/tec/wuester.pdf


(S120) Germana Societo Gesellschaft für Interlinguistik.→Esperantologio – Esperanto Studies, EES. 1999, n-ro 1, p. 38-47.
http://www.cb.uu.se/esperanto/ees1.html


(S121) Plansprachige Wörterbücher.→Becker, Ulrich (1999, Hrsg.): Interlinguistik und Lexikographie. Interlinguistische Informationen. Beiheft 5. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, p. 4-32.
(<tipoj de vortaroj de diversaj planlingvoj, aparte de Esperanto>)

(S122) False picture.→Weekly Worker, London, n-ro 275 (February 11 1999).
(<fuŝa prezento de Esperanto en la orienteŭropaj landoj ĝis 1989 >)

(S123) Fuŝa bildo pri komplika afero.→Heroldo de Esperanto 75(1999)3, p. 2. , krome vd.1965 – 1990: Esperanto in der DDR.→Esperanto aktuell 18(1999)4-5,
p. 15-16.
(<fuŝa prezento de Esperanto en la orienteŭropaj landoj ĝis 1989 >)

2000

(S124)
 Internationale Kommunikation: Die Möglichkeiten von Welthilfssprachen.→Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW) e. V., Juli 2000, (Nr. 96). Berlin, p. 65-86.
(<iom amplekse pri internacia komunikado pere de planlingvoj>)

(125)   Vom Entwurf zur Sprache.→Interface – Journal of Applied Linguistics/ Tijdschrift voor toegepaste linguistiek (Brüssel: Hogeschool voor wetenschap en kunst) 15 (2000)1, p. 37 – 89.
(<de lingva skizo al evoluinta lingvo>)

(S126) Einige methodologische Probleme der Geschichtsschreibung über GDREA.→Haase, Martin (2000, Hrsg.): Esperanto und Historiographie. Esperanto-Dokumente 5, Berlin: Deutsches Esperanto-Institut, p. 31-62..
(<metodologiaj problemoj sekvindaj por verkado de historio pri GDREA>)

(S127) Interlinguistik in der DDR. Eine Bilanz.→Interlinguistische Informationen 9(2000)4 (37), p. 5-19.
(<interlingvistiko en GDR – bilanco kaj bibliografio, vd. S158>)

(128)   Esperanto en germanaj universitatoj.→Internacia Pedagogia Revuo 30(2000)3,p.13-18.

(S129) Ĉu manifesti kaj civiti?→Eventoj 196, 1/novembro 2000, p.2; n-ro 198 2/novembro 2000, p.25; n-ro 199, 1/decembro 2000, p. 2.
(< satira analizo pri la “Esperanta Civito”, vd. ankaŭ S135>).
http://www.helsinki.fi/~jslindst/raumo-db.html


2001

(S130)
 La lingvo-nomo “Esperanto” kiel metaforo.→Pluhař, Zdenek (2001): Fakaj aplikoj de Esperanto. (Kolektoj de kontribuaĵoj prezentitaj dum Kolokvo Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko [KAEST], 2000-11-10/12). Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 94-101.

(S131) Pri la leksikografio de kelkaj planlingvoj. Tipologia kaj bibliografia skizo. →Kiselman, Christer / Mattos, Geraldo (2001, Hrsg.): Lingva Planado kaj Leksikologio. Kontribuaĵoj al internacia simpozioZagrebo 2001 07 28-30. Language Planning and Lexicology. Proceedings of an international symposium. Zagreb, July 28-30, 2001. Chapecó-SC (Brasília-DF): Fonto, p. 65-88.

(S132) Plansprachen und europäische Sprachenpolitik.→Blanke, Detlev (2001, Hrsg.): Sprachenpolitik in Europa. Beiträge einer Veranstaltung des „Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e.V.“ (VFsS) und der „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.“ (GIL) am 13. November sowie der 9. Jahrestagung der GIL, 12.-14. November 1999 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 6. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 85-105.
(<planlingvoj kaj eŭropa lingvo-politiko>)
http://plansprachen.de/blanke.html


(S133) Die Esperantisten im Kulturbund.→Heterogenität und Konsistenz. Zur Herausbildung und Entwicklung des Kulturbundes in der DDR. Pankower Vorträge. Heft 30. Berlin: Helle Panke e.V., 2001, p. 67-72.
(<esperantistoj en Kulturligo de GDR>)

(S134) Aleksandr Duličenko 60 (kun bibliografio).→Interlinguistische Informationen 10(2001)3(40), p. 8-11.

(S135) Kiu bezonas civiton?→Esperanto, 94(2001)5(1136), p. 82-85.)
(<satiraĵo pri la “Esperanta Civito”, vd. S129>)

2002

(S136)
 Gleiche Rechte für alle Sprachen? Zur Sprachenpolitik der Europäischen Union.→ Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW) e. V. Teil A: Berichte 12, Nr. 122 (September 2002), p. 33-39; Teil B: Berichte 12, Nr. 123 (Oktober 2002), p. 34-41; Teil C: Berichte 12, Nr. 124 (November 2002), p. 58-69.
(<lingvopolitiko de Eŭropa Unio amplekse kaj kritike>)

(S137) Das Glottonym ‚Esperanto’ als Metapher – Eine Materialsammlung. →Blanke, Detlev (2002, Hrsg.): Plansprachen und ihre Gemeinschaften. Beiträge der 11. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 23.-25. November 2001. Interlinguistische Informationen, Beiheft 8. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 123-147.
(<metafora uzo de la lingvonomo ‚Esperanto’>)

(S138) Zur Einführung oder Peter Levsen outet sich und gibt einige Fakten preis.→Levsen, Peter / Lindner, Paul (2002): Die Esperanto-Serie in „Der Morgen“ 1965 – 1990. Zur Veröffentlichung vorbereitet von Ino Kolbe und Monika Ludewig. Heft 1, Folge 1-185 von Paul Lindner, Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, p. 7-31.
(<pri serio de pli ol 700 artikoloj pri Esperanto en taggazeto de GDR de 1965-1990; enkonduko al la titolo D2>)

2003

(S139)
 Ernst Beermann (1853-1936). Zum 150. Geburtstag eines Pioniers der Weltspracheidee.→Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. Heft 64 (Neue Folge: Heft 11), 2003. Erfurt: Verein für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, p. 169-201.
(< Beermann – aŭtoro de Novilatin>)

(S140) Interlinguistics and Esperanto studies. Paths to the scholarly literature.→Language Problems & Language Planning 27 (2003)2, p. 155-192.
http://www.interlinguistik-gil.de/scholit.html


(S141) Eugen Wüster und die Interlinguistik – Auswahlbibliographie.→Blanke, Detlev (2003, Hrsg.): Pro Com’98. Sektion 3 „Terminologiewissenschaft und Plansprachen“. Beiträge der Internationalen Konferenz Professional Communication and Knowledge Transfer (Wien, 24 – 26 August 1998). Infoterm/TermNet. Interlinguistische Informationen. Beiheft 10. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 14-16.
(<Eugen Wüster kaj interlingvistiko – elekta bibliografio>)

(S142) Nomoj de planlingvoj – tipologio.→Pluhař, Zdeněk (2003, Hrsg.): Fakaj studoj en Esperanto. Serio: Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko. Dobřichovice: KAVA-PECH, p.125-133.

(S143) Internationale Plansprachen – Möglichkeiten und Grenzen. (Vortrag im Europäischen Parlament, 6. Mai 2003, Kolloquium „What language policies for a multilingual European Union?“ Nur im Netz:
(<prelego pri planlingvoj en la Eŭropa Parlamento 2003>)
http://www.europe-citizen.net/documents_symposium/plansprachen_europa.rtf
.

2004

(S144)
 Zu einigen Funktionen von Übersetzungen im Esperanto.→Müller, Ina (2004, Hrsg.): Und sie bewegt sich doch...Translationswissenschaft in Ost und West. Festschrift für Heidemarie Salevsky zum 60. Geburtstag. Frankfurt /M. et al.: Peter Lang . p. 53-70.
(<funkcioj de tradukoj en Esperanto>)

(S145) Plansprachen.→Booij, Geert / Lehmann, Christian / Mugdan, Joachim / Skopeteas, Stavros in collaboration with Wolfgang Kesselheim (2004, Hrsg.): Morphologie. Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung. An International Handbook on Inflection and Word-Formation. 2. Halbband/ Vol. 2, p. 1563-1573.
(<vortfarado en planlingvoj>)

(S146) Zweisprachige Lexikographie mit Esperanto – unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen.→Germanistische Linguistik 178/2004. Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IX, hrsg. von Herbert Ernst Wiegand. Hildesheim-Zürich-New York: Olms,1-48.
(<Esperanto-leksikografio por germanlingvuloj>

(S147) Ernst Beermann (1853-1936) – liaj interlingvistikaj konceptoj kaj planlingvaj projektoj.→Haupenthal, Irmi / Haupenthal, Reinhard (2004, Hrsg.): Esperante kaj Ekumene. Fest-libro por la 75a naskiĝ-tago de Adolf Burkhardt. Schliengen: Edition Iltis, p. 239-254.

(S148) Języki w unii europejskiej i niemcy o równouprawnieniu...własnego języka.→Goryńska-Bittner, Barbara (2004, Hrsg.): Inna (?) Europa. The Other (?) Europe. Poznań: Wydawca Katedra Nauk Społecznych Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, p. 51-72 (a.d. Esperanto übers. Zbygniew Galor).
(<lingvoj en Eŭropa Unio, aparte la rolo de la germana>)

(S149) Traditionen des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes (1911-1933) und ihre Rolle im Esperanto-Verband im Kulturbund der DDR (1965-1991).→Zaib, Volker (2004, Hrsg.): Kultur als Fenster zu einem besseren Leben und Arbeiten. Festschrift für Rainer Noltenius (Veröffentlichungen der Literaturkommission für Westfalen, Band 9). Bielefeld: Aistheis, 605-644, 2. verbesserte und um ein Register erweiterte Auflage.
(<rolo de la tradicioj de la laborista Esperanto-movado en la Esperanto-asocio de GDR>)

(S150) Atingis la celon en gloro.→Fiedler, Sabine / Rak, Pavel (2004): Ilustrita Frazeologio. Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 7-8.
(<enkonduketo>)

(S151) Ĉu Esperanto havas kulturon?→La Ondo de Esperanto 5/2004, p. 12.
(< ne, ĉar neniu lingvo 'havas' kulturon; jes, ĉar lingvo en si mem estas produkto de homa kulturo;  la esperanta lingvo-komunumo kreas, portas, reflektas, konservas kaj pludonas kulturon>)

2005

(S152)
 Wortschatzbesonderheiten in Plansprachen.→Cruse, D. Alan / Hundschnurscher, Franz / Job, Michael / Lutzeier, Peter Rolf (Hrsg., 2005): Lexikologie. Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. An International Handbook on the Nature and Structure of Words and Vocabularies. 2. Halbband/ Volume 2. [Handbücher zur Sprach – und Kommunikationswissenschaft. Handbooks of Linguistics and Communication Science]. HSK 21.2, p. 1101-1107.
(<leksikologiaj specifaĵoj de planlingvoj>)

(S153) Zamenhof als Übersetzer.→Salevsky, Heidemarie (2005, Hrsg.): Kultur, Interpretation, Translation. Ausgewählte Beiträge aus 15 Jahren Forschungsseminar.Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang , p. 311-328.
(<Zamenhof kiel tradukisto>)

(S154) Kio estas faklingvo kaj kiel esplori ĝin? Kelkaj rimarkoj.→Pluhař, Zdenek (2005, Hrsg.): Fake pri Esperanto. (Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la Kolokvo „Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko“ [KAEST], aranĝita en Dobřichovice (CZ), 2004-11-12/14 (Serio Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, vol. 4), Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 18-25.

(S155) Tradukscienco kaj Esperanto – kelkaj aspektoj.→Kiselman, Christer (2005, Hrsg.): Symposium on Communication Across Cultural Boundaries. Simpozio pri interkultura komunikado. [Gotenburgo] 2003-08-02-03. Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 49-79.

(S156) Artur Bormann und die “Gesellschaft für Internationale Sprache e.V.” →Blanke; Detlev (2005, Hrsg.): Internationale Plansprachen – Entwicklung und Vergleich . Beiträge der 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 5.-7. November 2004 in Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 12. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 91-94 (Bibliographie).
(<la rolo de A. Bormann kaj la hamburga Societo pri Internacia Lingvo, kiu eldonis Interlingvistikan Informan Servon, kun bibliografio>)

2006

(S157)
 Zur Morphologie von Plansprachen: Esperanto und Interlingua im Vergleich. →Lingua Posnaniensis (Universität Adam Mickiewicz, Poznań), Vol. XLVIII (2006), p.7-20.
(<morfologio de Esperanto, Interlingua kaj Volapuko>)

(S158) Interlingvistiko en GDR.→Kjunnap, A. / Lefel’dt, V. / Kuznecov, S.N. (2006, Hrsg.): Mikrojazyki, jazyki, inter’jazyki. In honorem professori Alexandro D. Dulicenko. Sbornik v čest’ ordinarnogo professora Aleksandra Dmitrieviča Duličenko. Tartu: Universitas Tartuensis, p. 502-512.

(S159) Esperanto und Atheismus.→humanismus aktuell. Freidenkerisches Erbe (Berlin: Humanistische Akademie e.V.), Nr. 19 (2006), p. 73-83.
(<Esperanto-movado kaj ateismo>)
http://www.schattenblick.de/infopool/weltan/human-vd/whber175.html;


2007

(S160)
 Ezikovi problemi na interkulturnite komunikacii v nastojaščeto i b’deščeto. Prinos’t na b’lagrskite priv’rženici za neutralen meždunaroden ezik v razvitieto na universalnoto interlingvistično dviženie i interkulturnite komunikacii)→Papazov, Dimitar (2007, Hrsg.): Prinos’t b’lgarskata kultura za interkulturata na 21vek. Sofia,
p. 62-65.
(<takso de bulgara kontribuo al peresperanta interkultura komunikado>)

(S161) Esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj – kelkaj problemoj.→Zdeněk Pluhař (2007, Hrsg.),
Lingvo kaj interreto kaj aliaj studoj. (Serio: Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko 6). Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 75-81.

(S162) Agi por Esperanto – sukcese kaj tragike. Intervjuo kun Grigorij Demidjuk pri lia aktivado en kaj por SEU.→La Gazeto 23 (2007), n-ro 133, p. 15-31.
(<teksto de sonbenda intervjuo, kun multaj notoj>)

2008

(S163)
 Probleme plansprachlicher Bibliotheken und Archive.→Detlev Blanke (2008, Hrsg.) „Plansprachliche Bibliotheken und Archive“. Beiträge der 17. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 23.-25. November 2007, in Berlin. Interlinguistische Informationen, Beiheft 15. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 9-32.
(<planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj>)

(S164) Pri la lingvo-politiko de Eŭropa Unio. Zur Sprachenpolitik der Europäischen Union. →Lewoc, Joanna (2008, Hrsg.): Interkomunikaj Variacioj. Göttingen: Leins Verlag, p. 13-52 (<en Esperanto kaj la Germana>).

(S165) Kio estas “Esperanto”? Ekzemploj pri la metafora uzo de la lingvo.→Lewoc, Joanna (2008, Hrsg.): Interkomunikaj Variacioj. Göttingen: Leins Verlag,
p. 109-123.

(S166) Esperanto in Forschung und Lehre.→Tucker, Gerald (2008, Hrsg.): 100 Jahre Deutsches Esperanto-Institut. 1908-2008. Augsburg: Deutscher Esperanto-Bund, p. 61-80 (Foto).
(<rolo de Esperanto en universitata instruado kaj esplorado>)

(S167) Kelkaj terminologiaj aktivaĵoj lige, ekster kaj post TEC.→Informilo por Interlingvistoj 17(2008)4 (67), p. 8-11.

(S168) Multo min ligas per Esperanto al Ĉinio.→LI Jianhua (2008, Hrsg.): Esperanto kunligas nin. Beijing: Fremdlingva Eldonejo/Foreign Language Press,
p. 197-201

(S169) Kiel konservi niajn historiajn tradiciojn kaj materialojn?→Sennaciulo 4/2008 (1234), p. 56-58.

2009

(S170)
 Causes of the relative success of Esperanto.→Language Problems & Language Planning 33(2009)3, p. 251-266.
(<kialoj de la sukceso de Esperanto>)
http://www.ikso.net/tmp/Blanke2009.pdf


(S171) Pri la kialoj de la relativa sukceso de Esperanto.→Melnikov, Aleksandr S. (2009, Hrsg.): Aktual’nye voprosy lingvistiki, filologii i metodiki prepodavanija inostrannych jazykov v nejaszykovom vuze. Materialy meždunarodnoj zaočnoj naučno-metodičeskoj konferencii g. Rostov-na-Dona, 27-18 nojabrja 2009 g. Rostov-na-Donu: Rostovskaja-na-Donu gosudarstvennaja akademija sel’skochozjajstvennogo mašinostroenija. p. 81-92.
(<rusa varaianto de S170>)

(S172) Sprachenpolitische Aspekte internationaler Plansprachen. Unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto.→Blanke, Detlev / Scharnhorst, Jürgen (2009, Hrsg.): Sprachenpolitik und Sprachkultur. (Sprache – System – Tätigkeit, 57, hrsg. von Inge Pohl und Karl-Ernst Sommerfeld), Frankfurt/Main usw.: Peter Lang, (280 p. + 1 Karte.) 2. durchgesehene Auflage, p. 205-253.
(<lingvopolitikaj aspektoj de internaciaj planlingvoj, sub aparta atento al Esperanto>)

(S173) Projekto aŭ lingvo? La planlingva demando en eŭropa kunteksto.→Duličenko, Aleksandr (2009, Hrsg.): Meždunarodnye jazyki v kontekste evrolingvistiki i interlingvistiki. Internaciaj lingvoj en konteksto de eŭrolingvistiko kaj interlingvistiko. Materialy meždunarodnoj konferencii (Tartu, 25.-29.09.2009), Interlinguistica Tartuensis IX, p. 37-51.

(S174)
 „(Tro) malfrua vekiĝo? La germanoj kun sia lingvo en la Eŭropa Unio“.→Koutny, Ilona (2009, Hrsg.): Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi. Poznań: ProDruk, p. 123-142.

(S175)
 Bibliotekoj kaj arkivoj – kelkaj problemoj.→Blanke, Detlev (2009, Hrsg.): Planlingvaj bibliotekoj kaj novaj teknologioj. Aktoj de la kolokvo en Vieno, 19-20 oktobro 2007. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, p. 13- 31.

(S176) La rolo de amatoroj ĉe la progresigo de scienco.→Pluhař, Zdeněk (2009, Hrsg.): Esperanto – Instrumento de fakuloj. (Serio: Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko 7). Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 13-20.

(S177) Pri Esperanto kaj interlingvistiko en Humboldt-Universitato Berlin. Kelkaj personaj spertoj.→Informilo por Interlingvistoj 18 (2009)1 (68), p. 4-8.

2010

(S178)
 Sprachwandel im Esperanto – gezeigt an Beispielen aus der Lexik.→Reinke, Kristin /Sinner, Carsten (2010, Hrsg.): Sprache als Spiegel der Gesellschaft. Festschrift für Johannes Klare zum 80. Geburtstag. München: /peniope/ – Verlag Anja Urbanek, p. 51-77.
(<lingvo-ŝanĝiĝo/evoluo de Esperanto, aparte montrita en la leksiko>)
files/Sprachwandel_Esperanto_Lexik.pdf

(S179) kun Ulrich Lins): Enkonduko.→Blanke, Detlev / Lins, Ulrich (2010, Hrsg.): La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, p. 14-19.

(S180) Tonkin kaj lingvopolitiko.→Esperanto 103(2010)2, p. 29-30 (foto).

(S181) Kiel organizi interlingvistikan agadon? Kelkaj spertoj de GIL.→Blanke, Detlev /Lins, Ulrich (2010, Hrsg.): La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, p. 241-256.

(S182) Georg Friedrich Meier (1919-1992) und seine Rolle bei der Entwicklung der Interlinguistik in der DDR.→Fiedler, Sabine (2010, Hrsg.): Die Rolle von Persönlichkeiten in der Geschichte der Plansprachen. Beiträge der 19. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 27.-29. November 2009, Berlin. Interlinguistische Informationen, Beiheft 17. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 65-80.
(<rolo de la renoma orient-germana lingvisto G.F. Meier por la evoluigo de interlingvistiko en GDR>)

(S183) Per akra plumo kaj internacia lingvo. Omaĝe kaj rememore pri Nikola Aleksiev (1909-2002).→Bulgara Esperantisto, 3/2010 (Julio-Septembro), p. 4-8.

(S184) Komunistoj viditaj de Andreas Künzli.→La Gazeto, n-ro 147, 15mar10, 2009, p. 18-20. (Respondo al: Andreas Künzli: Zamenhof vidita de la komunistoj, en La Gazeto, n-ro 145, 15dec09, 2010, p. 12-20).

2011

(S185)
 Ĉu instrui nur la lingvon? Kiel trovi, teni kaj aktivigi homojn kun specialaj kapabloj? Kelkaj personaj spertoj.→Internacia Pedagogia Revuo 41(2011)1,
p. 7-13.
(<vd. la filmon ĉe 'Prelegoj en la reto' (8)>)

(S186) Die Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (GIL). Grundanliegen und Praxis. →Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft/Humankybernetik (grkg) 52(2011)2, p. 58-66.
(<celoj kaj atingoj de la germana Societo pri Interlingvistiko, GIL>)

(S187) Festlibroj – nova fakliteratura ĝenro en Esperanto – kun aparta konsidero pri la festlibro por Humphrey Tonkin.→Nosková, Katarína / Baláž, Peter (2011, Hrsg.): Modernaj teknologioj por Esperanto. Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST 2010), Partizánske: ESPERO [323 p.], p. 170-183.

(S188) Interlingvistika agado sur landa nivelo: spertoj de la germana „Societo pri Interlingvistiko“. →Nosková, Katarína / Baláž, Peter (2011, Hrsg.): Modernaj teknologioj por Esperanto. Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST 2010), Partizánske: ESPERO [323 p.], p. 184-197.

(S189) Ĉu „Nitobe-Raporton” por Eŭropa Unio? Ni havu oficialan EU-dokumenton! →Eŭropa Bulteno 108 (Septembro 2011, p. 9-11). En:

(S190) 20 Jahre Gesellschaft für Interlinguistik e.V. – Ergebnisse und Probleme.→Fiedler, Sabine (2011, Hrsg.): Spracherfindung und ihre Ziele. Beiträge der 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 26.-28. November 2010 in Berlin. Interlinguistische Informationen, Beiheft 18. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., p. 115-15
(<bilanco pri 20 jaroj da agado de la germana Societo pri Interlingvistiko GIL, kiun D. Blanke kunfondis kaj gvidis de 1991-2011>)

(S191) Zur Plansprachenfrage im Europäischen Raum.→Busch-Lauer, Ines-Andrea/Fiedler, Sabine (2011, Hrsg.): Sprachraum Europa – Alles Englisch oder…? (Studien zu Fach, Sprache und Kultur, 2), Berlin: Frank&Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur [183 p.], p. 161-180.
(<planlingvoj kaj la eŭropa lingvo-problemo, temo sur lingvistika konferenco>)

(S192) Pri Magomet Isajev – Kelkaj personaj rimarkoj.→Rusia Esperanto-Gazeto (REGO), 5/2011 (66), p. 4-6.

(S193) Planlingvistiko: eta sed riĉa revuo pri interlingvistiko.→Haupenthal, Irmi / Haupenthal Reinhard (2011, Hrsg.): Instrui – dokumenti – organizi. Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude Gacond. Bad Bellingen: Edition Iltis, p. 29-43.

2012

(S194)
 (kun Wera Blanke) Christa Wolf (1929-2011) – kelkaj personaj notoj.→ Beletra Almanako N-ro 13 (Februaro 2012)-6a jaro, p. 125-127.
(<pri spertoj en diskutronde de grava orientgermana verkistino>)

(S195) Ĉu vanaj klopodoj? Eŭropa Unio, Esperanto kaj la esperantistoj.→ Parto I: La Gazeto, n-ro 159, 27-a jaro (2012), p. 8-15. Parto II: La Gazeto, n-ro 160, 27-a jaro (2012), p. 8-15.

(S196) kun Wera Blanke) Fachsprachliche Kommunikation in Esperanto.→ Brosch, Cyril/ Fiedler, Sabine (Hrsg. 2012): Fachkommunikation – interlinguistische Aspekte. Beiträge der 21. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 18. – 20. November 2011 in Berlin. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik [159 p.], p. 9-37.
(<faka komunikado en Esperanto>)

(S197) Vortfarado en la germana kaj Esperanto – kelkaj komparoj.→Detlev Blanke (Hrsg.), Esperanto kaj aliaj lingvoj – kontrastlingvistikaj kaj socilingvistikaj aspektoj. Aktoj de la 31-a Esperantologia Konferenco en la 93-a Universala Kongreso de Esperanto, Roterdamo 2008. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, [122 p.], p. 65-80.

2013

(S198) 
Enkonduka ĉapitro.→Wera Blanke (2013): Pri terminologia laboro en Esperanto. Elektitaj publikaĵoj. Redaktis Detlev Blanke. New York: Mondial, [318 p],
p. I-VII

(S199) Zur Rolle des Fachbulletins „Informilo por Interlingvistoj“ (IpI). Pri la rolo de la faka bulteno „Informilo por Interlingvistoj (IpI).→Věra Barandovská-Frank (2013, Hrsg.), Littera scripta manet. Serta in honorem Helmar Frank. Paderborn: Akademia Libroservo/ Dobřichovice (Praha): KAVA-PECH [728 p.], p. 144-151.

(S200) Kion fari pri Esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj?→I-a parto: La Gazeto 28(2013) n-ro 165, p.; 15-19; II-a parto, n-ro 166, p. 8-13.

2014

(S201)
 Kio estas GIL?→La Ondo de Esperanto, n-ro 4-5/2014, p. 13.
(<iom ampleksete pri  „Gesellschaft für Interlinguistik e.V.:>)
http://sezonoj.ru/2014/06/235gil
 /


(S202) „Esperanto en GDR kaj aparte en Turingio 1945-1990“. →Deutscher Esperanto-Bund. 91-a Germana Esperanto-Kongreso. Erfurt, 6.-9.6.2014. (Kongreslibro), p. 36-53.
(<kun biobibliografioj de Alfred Kirchhoff [1838 – 1907], Ernst Beermann [1853 – 1936], Hans-Joachim Plehn [1905 – 1985] kaj Karl-Hermann Simon [1930 – 2011]>)

(S203) „Kompetent urteilen? Wege zur Fachinformation über Plansprachen.“→Brosch, Cyril /Fiedler, Sabine (2014, Hrsg.), Interlinguistik im 21. Jahrhundert. Beiträge der 23. Jahreskonferenz der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 29. November – 01. Dezember 2013 in Berlin. Interlinguistische Informationen, Beiheft 21. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 9-28.
(baza faka literaturo pri interlingvistiko kaj esperantologio>)

(S204) Die Bibel in Plansprachen. → Ina Müller (Hrsg./Hrsg., 2014): Translationswissen-schaft als Interdisziplin: Beiträge des Ehrenkolloquiums zum 70. Geburtstag von Heidemarie Salevsky, Berlin: epubli GmbH, p. 95-122.
(<la Biblio en planlingvoj, aparte en Esperanto, iom apleksa prezento en universitata kolokvo; en la sama dosiero ankaŭ: Wera Blanke, Echnatons Sonnenhymnus und Psalm 104 - Übersetzung, Einfluss, Kontrast?>)
files/Salevsky_Kolloquium_2014.pdf

(S205) André Martinet.→La Ondo de Esperanto 11/2014, p. 19.
(http://esperanto-ondo.ru/Ondo/241-lode.htm#09)

2015

(S206) Jefim Etkind: “Sed ja Esperanto ne havas literaturon…”→Rusia Esperanto-Gazeto (REGO) No 1(86), februaro 2015, 21-22.
(<pri la eraro de la konata rusa tradukisto Jefim Etkins>)
 
(S207) Krimoj de la eklezio. →Ateismo. Bulteno de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo, No 20 (Majo 2015), p. 10-12.
(<la konata germana kritikisto de la eklezio Karlheinz Deschner, kiu i.a. verkis 10-foluman verkon "krimoj de la eklezioj">)

(S208) How not to reinvent the wheel…The essential scholarly literature in interlinguistics an esperantology. → Interdisciplinary Description of Complex Systems. (INDECS), vol. 13 (2015),  issue 2: special issue: The phenomenon of Esperanto, p. 200-215.
PDF-dosieroj: http://indecs.eu/index.php?s=13_2&y=2015;    http://indecs.eu/2015/indecs_13_2.pdf

 (S209, kun Wera Blanke) Is scholarly communication possible in a so-called „artificial“  language? → Interdisciplinary Description of Complex Systems. (INDECS), vol. 13 (2015),  issue 2: special issue: The phenomenon of Esperanto, p. 216-235.
PDF-dosieroj: http://indecs.eu/index.php?s=13_2&y=2015;  http://indecs.eu/2015/indecs_13_2.pdf

(S210) En Germanio: Esperanto-bibliotekoj kaj arkivoj sub ŝtata protekto. →Novotničková, Katarína (2015, red.): Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon. (Resumoj en la angla, slovaja kaj Esperanto) Partizánske: ESPERO, p. 21-32.

(S211): Kiel kaj kie informiĝi pri faka literaturo? Pri kelkaj lastatempaj esperantologiaj publikaĵoj.→Kiselman, Christer/Vergara, José Antonio (2015, Hrsg.), De esperanta korpuso ĝis islanda lingvopolitiko. Aktoj de la 36-a Esperantologia Konferenco en la 98-a Universala Kongreso de Esperanto, Rejkjaviko 2013. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio [78 p.], p. 53-66.

(S212) Stenografie und Plansprachen.→Brosch/Fiedler (2015), Die Plansprachenbewegung rund um den Ersten Weltkrieg. Beiträge der 24. Jahrestagung     der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 21-23. Novemver 2014. Interlinguistische Informationen, Beiheft 22, p. 51-95  (kun ilustraĵoj).
(<Stenografio kaj la planlingvoj Volapük, Esperanto, Ido kaj Occidental-Interlingue>)
https://www.dropbox.com/s/w1koye4tytc175u/BH%2022%20%20%28GIL-Tagung%202014%29.pdf?dl=0

(S213) Neue Fachliteratur zur Interlinguistik/Esperantologie/Esperanto (25. GIL-konferenco, 13.-15-11.2015)
(< nova faka literatur pri interlingvistiko/esperantologio kaj Esperanto 2014/2015, kadre de la 25-a konferenco de Societo pri Interlingvistiko>)
https://www.dropbox.com/s/0ibttbfsno9f8ms/25.%20GIL-Tagung%20Literatur.ppt?dl=0

(S214) Esperanto kaj Ateismo.→Ateismo. Bulteno de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo, n-ro 21 (Novembro 2015), p. 6-15.
(<aktualigita esperanta versio de S159>)
http://www.satesperanto.org/Esperanto-und-Atheismus-1-Detlev.html

(S215) Réponses au questionnaire de l'enquête. In: Eva Zaki (2015), Quelle image pour l'espéranto? Regard sur l'image à travers les principales position idéologiques du mouvement en Europe , (Master-Diss., Université de Genève, Faculté de traduction et d'interpretation, 156 p.)
Antworten (in Englisch): p. 127-128, 130, 133, 135-136, 138, 140, 142, 144, 146, 147-148, 150, 151-152, 153, 155.

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:75452

2016

(216) Das Sprachenproblem der Europäischen Union – zwischen Mehrsprachigkeit und Dominanz des Englischen. →Ido-Saluto!(Berlin)1/2016, p. 12-14.
(<europa lingvo-problemo>)

(217) La linguala problemo dil Europan Uniono.→Progreso, n-ro 364 (januaro-aprilo 2016), p. 18-30.
(< la lingvo-rpoblemo de Europa Unio, en Ido>)

(218) La Biblio en Esperanto kaj aliaj planlingvoj. (1-a parto): La Gazeto, 31(2016), n-ro 184, p. 8-17; (2-a parto): La Gazeto , n-ro 185 , p. 8-16.

(219) Pri la engaĝiĝo de kelkaj lingvistoj de GDR por interlingvistiko kaj Esperanto. →Gobbo, Federico (ed.), Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti. New York: Mondial , p. 91-108.

2017

[S219] Communication in Europe - some language policy aspects. Język. Komunikacja. Informacja 12, 50-73.

2018

[S220] Interlingvistika aliro. →Kiselman, Christer Otto & Corsetti, Renato & Dasgupta, Probal (eld.), Aliroj al Esperanto, 25–51. Dobřichovice: Kava-Pech.6       Manuskriptoj / Dokumentoj (D)

Redaktis kaj eldonis/produktis.

1996

(D1)
    (kun Wera Blanke): Materialoj pri terminologia agado en/por Esperanto. Berlin: la aŭtoroj, 1996.

2002

(D2)
    Levsen, Peter / Paul Lindner: Die Esperanto-Serie in "Der Morgen" 1965 – 1990. Zur Veröffentlichung vorbereitet von Ino Kolbe und Monika Ludewig. Teile 1- 3, zusammen 600 p., 2002, Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR. (705 Texte in der Tageszeitung „Der Morgen“ Nr.1 [11.4.1965] – 185 [12.1.1969] von Paul Lindner [PALI]; Texte 186 [26.1.1969] – 705 [15./16.12.1990] von Peter Levsen [= Detlev Blanke])
(<Paul Lindner kaj Peter Levsen [=Detlev Blanke] verkis entute 704 artikolojn en la taggazeto „Der Morgen“, GDR; trivoluma manuskripto>)

2003

(D3)
    Beiträge zur Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR. Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 2003, 203 p.
(<antologio pri la historio de la Esperanto-Asocio en Kulturligo de GDR, kun kontribuoj de Rolf Beau, Ulrich Becker, Torsten Bendias, Dirk Bindmann, Detlev Blanke, Wolfgang Both, Rudolf Burmeister, Till Dahlenburg, Rainer Knapp, Linde Knöschke, Helmut Krone, Max Hans Jürgen-Mattusch, Monika Ludewig, Achim Meinel, Werner Pfennig, Marcus Sikosek, Janos Sipos, Fritz Wollenberg>)

2013

(D4)
    Dimitar Papazov: El mia verda vivo. Rememoroj de esperantista kaj socia aganto. (Okaze de la 125-a jariĝo de Esperanto). Berlino-Sofio (Sofio: Dafna), 219 p., 28 p. fotoj). Redaktis kaj produktis Detlev Blanke.

2014

(D5)
    Detlev Blanke/Sebastian Kirf: Über Plansprachen, Interlinguistik, Esperanto, Sprachpolitik und einige andere Themen. Video-Interview mit Detlev Blanke. Durchgeführt und per Videokamera aufgezeichnet von Sebastian Kirf am 09. April 2005 im Interkultura Centro in Herzberg am Harz – die Esperanto-Stadt. Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-intervjuo kun Detlev Blanke. Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf, 09.04.2005 en la Interkultura Centro en Herzberg/Harc-montaro – la Esperanto-urbo. Herzberg 2005/ Berlin 2014, 92 p. (kun bibliografio kaj 136 notoj, aldonitaj de la intervjuito).
Video: http://bit.ly/blanke-intervjuo aŭ https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtDKQaTuV3J2LiZ_ChY8GZsElDrC4jH

2015

(D6)
    Detlev Blanke (2015): Eugen Wüster, la planlingvoj kaj la Enciklopedia Vortaro. 105 p. (Man.)

7       Recenzoj (R)

1968

(R1)
    Libro por poeziamantoj. REC. pri: Kalocsay, Kálmán / Waringhien, Gaston / Bernard, Roger (1968): Parnasa Gvidlibro, Varsovio-Bruselo: Pola Esperanto-Asocio, 2-a eldono→der esperantist 5(1969)36-37, p. 12.

1969

(R2)    Pola diskokurso de Esperanto. REC. pri: Pettyn, Andrzej (1969): Ĉu vi parolas Esperante? Nauka języka Esperanto. Warszawa: Poliglota, 318 p.→der esperantist 6(1970)43, p.5.

1970

(R3)
    REC. pri: Waringhien, Gaston (Hrsg.,1970): Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Paris: SAT, 1300 p.→der esperantist 6(1970)44, p. 4-6.

1971

(R4)
    Poemoj de Heinrich Heine en Esperanto. REC. pri: Heine, Heinrich (1969): Kantoj kaj romancoj. El la germana trad. Kálmán Kalocsay kaj Gaston Waringhien. La Laguna: Stafeto, 1969, 382 p.→Paco 4/1971 (GDR-eldono, Berlin), p. 29-30 (same→der esperantist 7(1971)47, p. 5-8).

(R5)    Perfektiga legolibro kun granda kvalito. REC. pri: Auld, William (1970): Paŝoj al plena posedo. Progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj. Bruselo-Praha: Heroldo de Esperanto / Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 260p.→der esperantist 7 (1971)48, p. 7.

(R6)    Parodioj – apokrifoj. REC. pri: Ĉapek, Karel (1970): Libro de apokrifoj. Praha: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1970, 105 p.→der esperantist 7(1971)49, p. 21.

1972

(R7)
    Dictionarul Complet al Unei Limbi Modelate. REC. pri: Waringhien, Gaston (Hrsg., 1970): Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Paris: SAT, 1300 p.→Analele Universitatii din Timişoara(Timişoara) Seria Ştiinţe Filologice, X, 1972, p. 298-300.

(R7a)  REC. pri: Bormann, Werner (1970): Bona ŝanco. Dek du prelegoj pri la Internacia Lingvo kaj sociaj sciencoj. La Laguna: Stafeto, 247 p.→Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), 36 (same→Paco, hungara eldono p, 3/1972, p. 13).

(R8)    La opinio de eminentuloj – ĉu grava ? REC. pri: Dratwer, Isaj (1970, Hrsg.): Internacia lingvo – dum jarcentoj. Wembley: Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 141 p.→Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 33-34.

(R9)    Sándor Petöfi – poeto de libero kaj amo. REC. pri: Petöfi, Sándor (1970): Libero kaj amo. Poemoj elektitaj. El la hungara tradukis Kálmán Kalocsay, Budapest: Corvina, 260 p.→Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 32-33.

(R10)  REC. pri: Fernandéz, Alberto (1971): Senĝenaj dialogoj. Popularscienca esploro de fundamentaj demandoj. La Laguna: Stafeto, 197 p.→Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), 27.

(R11)  REC. pri: Shakespeare, William (1970): La Tempesto. El la angla verse tradukita, kun postparolo kaj komentaro de Kálmán Kalocsay. La Laguna: Stafeto, 119 p.→Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 35.

(R12)  REC. pri: Conterno-Guglielminetti, Clelia (1969): „eta vivo“. Poemaro. La Laguna: Stafeto, 134 p.→Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 35-36 (same→Paco 2/1972, franz. Ausgabe, p. 15).

1973

(R13)
  REC. pri: Waringhien, Gaston (Hrsg., 1970): Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Paris: SAT, 1300 p.→Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung , 26(1973)1-2, p. 144-150.

(R14)  REC. pri: Krause, Erich-Dieter (1971): Deutsch-Esperanto Taschenwörterbuch. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 190 p.→der esperantist 9(1973) 59-60, p. 29-30.

(R15)  REC. pri: Rakuša, Rudolf (1970): Metodiko de la esperanto-instruado. Gvidlibro por instruantoj de la lingvo internacia. Ljubljana: Mladinska knjiga, 189 k XI→Paco 4/1973, p. 36 (GDR-eldono, Berlin)

1975

(R16)  Verkego enciklopedia. REC. pri: Lapenna, Ivo / Lins, Ulrich / Carlevaro, Tazio (1974, Hrsg.): Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo. London-Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, CED, 844 p.→der esperantist 11(1975)2 (70),11-13.

(R17)  Anticipa resumo de la Enciklopedio. REC. pri: Lapenna, Ivo / Lins, Ulrich / Carlevaro, Tazio (1974, Hrsg.): Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj zu la Internacia Lingvo. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, CED, 844 p.→Esperanto 68(1975)2,31-32.

(R18)  Oceano da Informoj. REC. pri: Lapenna, Ivo / Lins, Ulrich / Carlevaro, Tazio (1974, Hrsg.): Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, CED, 844p.→Paco (GDR-eldono,), 1975, p. 29-30.

(R19)  REZ.zu: Beaucaire, Louis (1974): El la vivo de bervala sentaŭgulo. La Laguna: La Stafeto 1974, 136 p.→Paco (Sofio) 6/1975, p. 13.
(<erotikaj rakontoj>)>)

(R20)  REC. pri: Nesvadba, Josef (1974): La perdita vizaĝo, trad. Adolf Štanura, Praha: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1974, 112 p.→der esperantist 11(1975)4(72), p. 8.

1976

(R21)
  Universitata lernolibro. REC. pri: Szerdahelyi, István (1975): Metodologio de Esperanto. Budapest: Tankönyvkiadó, 1975, 378 p.→Paco 1976 (GDR-eldono), p. 25 (same→der esperantist 12(1976)2 (76), p.14).

(R22)  REC. pri: Aktoj de la Akademio II, 1968-1974, Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, n-ro 10. Rotterdam-Paris, 1975, 80 p.→der esperantist 12(1976)4(78), p. 18-19.

1977

(R23)
  Problemoj de Interlingvistiko. Recenzo kaj iom da diskuto: REC. pri: Isaev, Magomet I. (Hrsg.,1976): Problemy Interlingvistiki. Moskva: Nauka, 158 p.→Paco (GDR-eldono) 1977, p. 22-27.

(R24)  Internacia lingvistiko. REC. pri: Tišljar, Zlatko (1976, Hrsg.): Internacia lingvistika simpozio „Esperanto kiel lingvistika bazo de universala gramatiko kaj de metalingvo kaj kiel universala lingva fenomeno. Kumrovec 1975. Zagreb: Internacia Kultura Servo, 256 p.→Heroldo de Esperanto 9/1977, p. 1

(R25)  Honore al ili. REC. pri: Memorlibro pri la falintaj esperantistoj 1941-1945. Zagreb: Kroatia Esperanto-Ligo, 1976, 111p.→Paco 1977 (GDR-eldono), p.5.

1978

(R26)
  REC. pri: Glier, Willi / Weißbach, Willy / Möller, Alfred / Conrad, Max (1976): Zur Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung im Bezirk Erzgebirge-Vogtland 1907-1933. Karl-Marx-Stadt: Bezirksleitung des Kulturbundes, 1976, 40 p.→der esperantist 14(1978)2(88),15.

1979

(R27)  Instrulibro pri la arto kompromiti Esperanton. REC. pri: Schulz, Richard (1978): Mein geliebtes Esperanto – Wege zum Verständnis und zur Praxis der Internationalen Sprache. Gerlingen: Bleicher, 216 p.→Paco (GDR-eldono), 1979, p. 36-37.

(R28)  REC. pri: Bernasconi, Edo (= Tazio Carlevaro, 1976): Esperanto aŭ Interlingua. Faktoj kaj komentarioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjuĝoj. La Chaux-de-Fonds: Kultura Centro Esperantista. Studoj 9, 164 p.→Paco (Sofio) 4/1979.

(R29)  Kia estas Esperanto? REC. pri: Wells, John C[hristopher] (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. Rotterdam: UEA-CED, 76 p.→Heroldo de Esperanto, 10/1979, p. 4.

1980

(R30)
  REC. pri: Janton, Pierre (1978): Einführung in die Esperantologie (übers. von Günther Becker) Hildesheim – New York: Olms, 104 p.→der esperantist 16(1980)1(99), p. 23.

(R31)  Valora artikolaro – sed ne enkonduko. REC. pri: Carlevaro, Tazio/Lobin, Günter (Hrsg.,1979): Einführung in die Interlinguistik. Alsbach: Leuchtturm-Verlag, 264 p.→ Dialogo 8(1980)1 p. 18-19.

(R32)  Nova sovjeta libro pri interlinguistiko. REC. pri: Isajev, Magomet I. (1976, Eld.): Problemy interlingvistiki. Moskva: Nauka, 160 p.→Suisa Ido-Buletino, Julio 1980, p. 2-3.

(R33)  REC. pri: MacDermott, Mercia (1980): Apostolo de libero. Portreto de Vasil Levski sur la fono de Bulgario de la 19-a jarcento. Trad. N. Aleksiev. Sofia: Sofia Press, 359 p., 1980.→ Esperanto, 12/1980, p. 209-210.

(R34)  Bildlibro pri la atombombo. REC. pri: Hiroshima-Nagasaki. Bilda Dokumento pri la Atombombado. Tôkyô, 1979, 343 p.→Paco 1980 (GDR-eldono), p. 8-9. (same→der esperantist 16(1980)2(100), p. 26-27).

(R35)  Erudicia libreto pri Esperanto. REC. pri: Wells, John C(hristopher] (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. Rotterdam: UEA, 76 p.→der esperantist 16(1980) 31(99), p. 23.

(R36)  Grava libro por interlingvistoj. REC. pri: Meier, Georg Friedrich / Meier, Barbara (1979): Handbuch der Linguistik und Kommunikationswissenschaft. Vol. 1: Sprache, Sprachentstehung, Sprachen. Berlin: Akademie-Verlag, 552 p.→der esperantist 16(1980)5(103), p. 109.

(R37)  Mondolingvo en infanlibro. REC. pri: Spies, Gottfried (1978): Warum die Menschen sprechen lernten. Interessantes aus der Geschichte und Gegenwart der Sprache, Berlin: Kinderbuchverlag, 1978, 142 p.→der esperantist 16(1980)3(101), p. 71.

1981

(R38)  Monumenta verko: la „Enciklopedio de Esperanto“. REC. pri: Kökeny, Lajos/ Bleier, Vilmos / Kalocsay, Kálmán / Ŝirjaev, Ivan (Hrsg.): Enciklopedio de Esperanto, vol. I k II, 2-a eldono, Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979, 600 p.→Paco (GDR-eldono) 1981, p. 31.

(R39)  Legenda heroo – Vasil Levski. REC. pri: MacDermott, Mercia (1980): Apostolo de la libereco. Portreto de Vasil Levski sur la fono de Bulgario de la 19-a jarcento. Trad. Nikola Aleksiev. Sofia: Sofia Press, 359p.→Paco (GDR-eldono) 1981, p. 23.

(R40)  La Faraono. REC. pri: Prus, Bolesłav (1980): La faraono. Kiel bildrakonto verkita de Tibor Cs. Horváth, desegnita de Attila Fazekas. Esperanto-Teksto de Vilmos Benczik. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1980, 130 p.→Paco (GDR-eldono) 1981, p. 23.

(R41)  Valora artikolaro – sed ne enkonduko. REC. pri: Carlevaro, Tazio/Lobin, Günter (Hrsg.,1979): Einführung in die Interlinguistik. Alsbach: Leuchturm-Verlag, 264 p.→Paco, GDR-eldono 1981, p. 21.

(R42)  REC. pri: Isaev, Magomet I. (Hrsg., 1976): Problemy Interlingvistiki. Moskva: Nauka. →Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 34(1981)2, p. 234-235.

1982

(R43)  Bona komenco. REC. pri: Klement, Jaroslav / Kočvara, Dragomir /Turkova, Margit (1981): Sur du frontoj: Kontribuo al la historio de la ĉeĥa klasbatala Esperanto-movado. Prago: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 32 p.→der esperantist 18(1982)6(116), p. 132.

1983

(R44)  
REC. pri: Szerdahelyi, István (Hrsg.,1980): Miscellanea Interlinguistica. Budapest: Tankönyvkiadó, 513 p.→der esperantist 19(1983)1 (117), p. 22-23.

(R45)  Vortaro profesinivela. REC. pri: Krause, Erich-Dieter (1983): Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 296 p.→der esperantist 19(1983)6(122), p. 132-133.

(R45a)  REC. pri: Isaev, Magomet I. (1981): Jazyk Esperanto. Moskvo: Nauka, 88 p. →Esperanto 76(1983) 11, p. 191.

(R46)  Sonoro el 30 lingvoj. REC. pri: Kalocsay, Kálmán (1981): Tutmonda sonoro. Vol. 1+2, Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 663 p.→der esperantist 19(1983)2(118),40-41.

(R47)  Monumenta verko: La „Enciklopedio de Esperanto“. REC. pri: Kökeny, Lajos / Bleier, Vilmos / Kalocsay, Kálmán / Ŝirjaev, Ivan (1979, Hrsg.): Enciklopedio de Esperanto, vol. I + II, 2-a eldono, Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979, 600 p.→der esperantist 9(1983)2(118), p. 38-39.

(R48)  PAG. REC. pri: Kalocsay, Kálmán / Waringhien, Gaston (1980): Plena Analiza Gramatiko de Esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 600 p.→der esperantist 19(1983)42(118), p. 37.

(R49)  Bibliografia informo. REC. pri: Haupenthal, Reinhard (1976, Hrsg.): Plansprachen. Beiträge zur Interlinguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 365 p.→der esperantist 19(1983)2(118), p. 44.

1984

(R50)  Libreto pri Esperanto el Sovetunio. REC. pri: Isaev, Magomet I. (1981): Jazyk Esperanto. Moskva: Nauka, 1981, 86 p.→der esperantist 20(1984)1(123), p. 4.

(R51)  REC. pri: Eichholz, Rüdiger / Eichholz, Vilma (Hrsg.,1982): Esperanto in the modern world. Bailieboro (Ontario): esperanto-press, 600 p.→der esperantist 20(1984)1(123), p. 18.

(R52)  REC. pri: Jankova-Bojaĝieva, Maria T. (1983): La bulgara revolucia Esperanta gazetaro dum la periodo 1929-1934. Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio,
78 p.→Paco (Sofia) 6/1984, p. 12. (same→der esperantist 21(1985)1(129), p. 21.)

(R53)  REC. pri: Szerdahelyi, István (1980, Hrsg.): Miscellanea interlinguistica. Budapest: Tankönyvkiado, 513 p.→Planlingvistiko (La Chaux-de-Fonds), 3(1984), n-ro 10, p. 12-14.

(R54)  REC. pri: Forster, Peter Glover: The Esperanto-Movement (1982): The Hague-Paris-New York: Mouton, 1982, 418 p.→der esperantist 20(1984)1(123), p.18.

(R55)  Monumenta verko: Hungara Antologio. REC. pri: Vilmos Benczik (1983, Hrsg.), Hungara Antologio. Budapest: Corvina, 448 p.→der esperantist 20(1984)4(126), p. 79.

1985

(R56)  REC. pri: Papazov, Dimitar (1983): Revuo „Balkana Laboristo“ – Tribuno kaj organizanto de laboristaj esperantistoj en Bulgario (1929-1931), Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 60 p.→der esperantist 21(1985)1(129), p. 21-22.

(R57)  REC. pri: Morgenŝterno, Kristiano, Pendumilaj lidoj. El la germana lingvo tre libere kaj nur proksimume esperantigitaj de Rikardo Ŝulco. Stuttgart-Gerlingen: Bleicher, 1980, 108 p.→der esperantist 21(1985)2(130), p. 42.

(R58)  REC. pri: Harry, Ralph (1984): Vortoj kun flugiloj. Citaĵoj el la tuta mondo. Canberra: Aŭstralia Esperanto-Asocio, 1984, 64 p.→der esperantist 21(1985)2(130), p. 46.

(R59)  REC. pri: Beckmann, Karl / Bräunlich, Grete / Grimme, Leopold (1984, Hrsg.), Esperanto survoje. Esperanto unterwegs. Variaj kontribuoj. Verschiedene Beiträge. Wien: Aŭstria Esperanto-Instituto, 163p.→der esperantist 21(1985)2(130), p. 41.

(R60)  REC. pri: Aleksiev, Nikola (1983): Pioniroj kaj veteranoj de MEM. Skizoj kaj memoroj. Sofio: Bulgara Esperantista Asocio/Bulgara MEM-sekcio, 68 p.→der esperantist 21(1985)1(129), p. 19.

(R61)  REC. pri: Karen, Jiři (Hrsg.,1984), Poeto ne mortas. Antologio el la verkaro de František Kožik. Prago (literatura suplemento al la revuo Paco, ĉeĥoslovaka eldono), 32 p.).→der esperantist 21(1985)3(131), p. 71.

(R62)  Tri gravaj libroj. REC. pri:

  • Papazov, Dimitar (1982, Hrsg.): Bulgara Esperantista Asocio. Aktiva batalanto por paco, internacia kompreniĝo kaj progreso. Referaĵoj, prezentitaj dum la scienc-praktika konferenco „75 jarojn BEA“, okazinta 25.-26.9.1982 en urbo Veliko Tarnovo. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 350 p.;
  • Murgin, Canko (1983, Hrsg.), Esperanto v služba na rodinata. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 130 p.;         
  • Papazov, Dimitar (1983, Hrsg.), Septembra ribelo 1923 – heroa batalo de la bulgara popolo kontraŭ la faŝismo. Referaĵoj, prezentitaj dum la scienc-praktika konferenco, dediĉita al la 60-a datreveno de la Septembra Ribelo 1923, okazinta 11.-12.6.1983 en urbo Stara Zagora. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 135.p.→der esperantist 21(1985)5(133), p. 112.


1986

(R63)  Enhave digna omaĝo al Gaston Waringhien. REC. pri: Haupenthal, Reinhard (1985, Hrsg.): Li kaj ni. Festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien. Antverpeno – La Laguna: Stafeto, 512 p.→Esperanto 79(1986)7-8, p. 130-131.

(R64)  Riĉa bukedo kun unu dorno. REC. pri: Haupenthal, Reinhard (1985, Hrsg.): Li kaj ni. Festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien (1901-29. Julio-1981). Antverpeno: La Laguna: TK/Stafeto, 1985.→der esperantist 22(1986)5(139), p. 115.

(R65)  REC. pri: Gruhn, Wolfgang (1984): Sprachen lernen (k)ein Problem? Leipzig: Urania-Verlag, 181 p.→der esperantist 22(1986)1(135), p.16-17.

(R66)  Leksikono de mallongigoj de internaciaj organizaĵoj kaj institucioj. REC. pri: Koblischke, Heinz (1985): Abkürzungslexikon Internationaler Organisationen und Institutionen. Leipzig: Bibliographisches Institut, 376 p .→der esperantist 22 (1986)4(138), p. 87.

(R67)  REC. pri: Rokicky, Ryszard (Hrsg., 1984): Acta Interlinguistica. 11-a Scienca Interlingvistika Simpozio 1983. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwistyczne, 160 p.→der esperantist 22(1986)1(135), p. 20.

(R68)  REC. pri: Rokicky, Ryszard (Hrsg., 1985): Acta Interlinguistica. 12-a Scienca Interlingvistika Simpozio 1984. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwisticzne, 1985, 187 p.→der esperantist 22(1986)4(138), p. 84.

(R69)  REC. pri: Ŝulco, Rikardo (1985): Pledo por unueca lingvo. Paderborn: Esperanto-Centro, 287 p.→der esperantist 22(1986)4(138), p. 92.

(R70)  REC. pri: Bormann, Werner (1985): La evoluo de Esperanto kaj la Akademio. Publikaĵoj de Germana Esperanto-Instituto (FRG), 7, Meßkirch: BAVELO,
14 p.→der esperantist 22(1986)3(137), p. 63.

(R71)  REC. pri: Kontribuo al lingvaj teorio kaj praktiko. vol. I, Poprad: Slovakia Esperanto-Asocio, 1983, 59 p.; vol II 1984, 79 p.; vol. III 1985, 79 p.→der esperantist 22(1986)4 (138), 95.

(R72)  REC. pri: García Blázquez, Felix (1985): Skizo por racia teorio de vortigado. Karako [Venezuela]: la aŭtoro, 1985, 71 p.→der esperantist 22(1986)4(138), p. 82.

(R73)  REC. pri: Corsetti, Renato (1984, Hrsg.): Diskriminacio. Prelegaro el la 65-a Universala Kongreso de Esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 178 p.→der esperantist 22(1986)4 (138), p. 80.

(R74)  REC. pri: Aleksiev, Nikola (1986): Mia porpaca agado. Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 93 p.→der esperantist 22(1986)6(140), p. 143.

1987

(R75)
  REC. pri: Eichholz, Rüdiger (Hrsg.,1986): Akademiaj Studoj. Bailieboro (Ontario): esperanto press, 298 p.→der esperantist 23(1987)2(142), p. 43-44.

(R76)  REC. pri: Werner, Jan (1986): Terminologia Kurso. Roudnice: Sdružený Klub ROH, 88 p.→der esperantist 23(1987)2(142), p. 45-46; same→Scienca Revuo38(1987) 2,73-75.

(R77)  REC. pri: Murgin, Canko (1985): Esperanto-poetoj de Bulgario. Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 65 p.→der esperantist 23(1987)3(143), p. 69.

1988

(R78)  REC. pri: Barna, Zoltán (1986): La laborista Esperanto-movado en Hungario (1913-1934). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 185 p.→der esperantist 44(1988)3 (149),63-64.

(R79)  REC. pri: Košecký, Stanislav (Hrsg.,1986): Kontribuo al lingvaj teorio kaj praktiko. IV. Kolekto de prelegoj. Poprad: Slovaka Esperanto-Asocio, 120 p.→der esperantist 24(1988)3(149), p. 64-65.

(R80)  REC. pri: Balbin, Julius (1981): Strangled cries. Translated by Charles Rizziuto. New York: Cross-Cultural, 1981, 24 p.→Paco (GDR-eldono,) 1988, p. 36.

(R81)  REC. pri: Murgin, Canko (1985): Progresemaj momentoj en la ideologio de L.L. Zamenhof. Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 66 p.→der esperantist 24(1988)3(149), p. 63.

(R82)  REC. pri: Cvetkova, Vasja (1986): Vojaĝimpresoj pri Japanio. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 68 p.+6 bildpaĝoj.→der esperantist 24 (1988)1(147), p. 23.

1989

(R83)
  Signoj de kreskanta intereso. REC. pri: Symoens, Edward (1989): Bibliografio de universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj, disertacioj kaj tezoj pri Esperanto kaj Interlingvistiko. Dissertations and Theses on Esperanto and Interlinguistics. A Bibliography. Rotterdam: UEA, 159 p.→Esperanto 82(1989) n-ro12, p. 211-212.

(R84)  Sciendaĵo por lingvokonscienculoj. REC. pri: Jan Werner: Terminologia Kurso. Roudnice n. L.: Sdružený Klub ROH, 1986, 88 p.→Esperanto 5/1989, p. 89.

(R85)  REC. pri: Aleksiev, Nikola: Esperanto 100-jara. 1887-1987. Esperanto – 100 godini. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 1987, 234 p.→der esperantist 25(1989)2 (154), p. 42-43.

(R86)  REC. pri: Eldjárn, Sigrúd (1988): Praavo kaj la kotokukoj. Trad. el la islanda esperanten Ragnar Baldursson, trad. el Esperanto en la japanan Olyama Sari. Tokio: Libroteko, 28 p.→der esperantist 25(1989)1(153), p. 20.

1990

(R87)
  Lerni el la historio.→Lins, Ulrich (1990): La danĝera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Moskva: Progreso, p. 532-543.

(R88)  REC. pri: Eichholz, Rüdiger (1990): Esperanta Bildvortaro. Bailieboro (Ontario): esperanto press, 880 p.→der esperantist 26(1990)1(159), p. 16-17.

(R89)  REC. pri: Lins, Ulrich(1988): La danĝera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Gerlingen: Bleicher, 546 p. / Lins, Ulrich (1988): Die gefährliche Sprache. Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin. Gerlingen: Bleicher, 326 p.→der esperantist 26(1990)2(160), p. 38-42.

(R90)  REC. pri: Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo. Vol. II. Esperantismo. La Laguna: Universidad de la Laguna, 1987, 790 p.→der esperantist 26(1990)3(161), p. 68-69.

1992

(R91)
  REC. pri: Symoens, Edward (1989): Bibliografio de universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj, disertacioj kaj tezoj pri Esperanto kaj Interlingvistiko. Dissertations and Theses on Esperanto and Interlinguistics. A Bibliography. Rotterdam: UEA, 159 p.→Language Problems & Language Planning 16(1992) p. 288-291 (same→ Esperanto aktuell 11(1992)1, p. 7.)

(R92)  Fundamenta verko pri planlingvoj. REC. pri: Duličenko, Aleksandr (1990): Meždunarodnye vspomogatel'nye jazyki. Tallin: Valgus, 445 p.→Esperanto 85(1992) 4,74-75 (same→Esperanto aktuell 13(1994)4, p. 6.)

(R93)  REC. pri: Schwarz, Adolf (1992): Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro. Hrsg. Nikola Aleksiev. Sofia: Pres-Esperanto, 223 p.→Esperanto aktuell 11(1992)8, p. 14-15 (same→Heroldo de Esperanto 12/1992, p. 4; same→Eventoj 11/1992, p. 5).

1993

(R94)  Ĉu kaj kiel Esperanto ŝanĝiĝas? REC. pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre, 362 p.→ Literatura Foiro 24(1993)144, p. 210-211; same→Esperanto aktuell 12(1993)5, p.10-11.

(R95)  REC. pri: Schwarz, Adolf (1992): Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro. Hrsg. Nikola Aleksiev. Sofia: Pres-Esperanto, 223 p.→Sennaciulo (Paris) 64(1993)3, p. 30 (same→Esperanto 86(1993)7-8, p. 133).

(R96)  Wörterbuch Deutsch-Esperanto bearbeitet. REC. pri: Krause, Erich-Dieter (1993): Wörterbuch Deutsch-Esperanto. (2. durchgesehene Auflage). Leipzig et al.: Langenscheidt/ Verlag Enzyklopädie, 591 p.→Interlinguistische Informationen, 2(1993)3-4(7-8), p. 9-12.

1994

(R97)  REC. pri: Alves Pinto, Itamar (1994): Hipersigne: la Hiperlingve. Belo Horizonte: Aŭtoro, 56 p.→Language Problems & Language Planning 18(1994)2,
p. 147-148.


(R98)  Pri lingva ŝanĝiĝo. REC. pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre,
362 p.→Esperanto, 87(1994)2, p. 34. (Dissertation)

(R99)  REC. pri: Drezen, Ernest K. (1994): Historio de la Mondolingvo. Tri jarcentoj da serĉado. Kvara Esperanto-eldono. Hrsg. de Sergej N. Kuznecov. Moskva: Progreso, 454 p.→Esperanto aktuell 13(1994)8, p. 11-12.

(R100)  REC. pri: Krause, Erich-Dieter (1993): Wörterbuch Deutsch-Esperanto (2. durchgesehene Auflage). Leipzig et al.: Langenscheidt – Verlag Enzyklopädie, 592 p.→Esperanto aktuell 13 (1994)3, p. 13-14.

(R101)  REC. pri: Wollenberg, Fritz (1993): El la historio de la Esperanto-movado en Berlin. Unua Parto: 1903-1918. Berlin: Esperanto-Ligo Berlin, 1993, 70 p.→Esperanto aktuell 13(1994)6, p. 7-8.

1995

(R102)   Tamen la jubilea akto! REC. pri: Maitzen, Hans Michael / Mayer, Herbert / Tišljar, Zlatko (Hrsg., 1994): Aktoj de Internacia Scienca Simpozio “Esperanto 100-jara“. Universitato de Vieno, 28-30. X. 1987. Vieno: Esperanto Laborkomitato Aŭstria/ Pro Esperanto, Maribor: Interkulturo, 250 p.→Heroldo de Esperanto 71(1995)8, p.4 (same→Esperanto aktuell 14 (1995)4, p. 15-16).

(R103)  Majstra noveldono interlingvistika. REC. pri: Drezen, Ernest K. (1994): Historio de la Mondolingvo. Tri jarcentoj da serĉado. Kvara Esperanto-eldono. Hrsg. de Sergej N. Kuznecov. Moskva: Progreso, 454 p.→Esperanto 88(1995)12, p. 213.

(R104) Komentario al PIV. REC. pri: Reiersøl, Olav (1995): Kritika komentario al kelkaj vortoj en Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Notteroy: Eldono de la aŭtoro, 24 p.→Heroldo de Esperanto 11-12/1995, p.8.

(R105)  REC. pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre, 362 p.→Language Problems & Language Planning 19(1995)1, p.86-89. (Dissertation)

1997

(R106)  
Tre grava libro nepre havinda. REC. pri: Eco, Umberto (1994): La serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa kulturo. El la itala trad. Daniele Mistretta. Kun antaŭparolo de Humphrey Tonkin. Pisa: Edistudio, 1994, 316 p.→Literatura Foiro 28(1997)168, p. 216-218.

1998

(R107)
  Probleme der europäischen Sprachenpolitik: Das Deutsche und andere Sprachen der Europäischen Union. REC. pri: Sporrer, Susanne / Weber, Mirjam (1997, Hrsg.): Sprachenpolitik in Europa – Sprachenpolitik für Europa (Materialien zum internationalen Kulturaustausch. Band 36.) Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen, 128 p.→Esperanto aktuell 17(1998)7, p. 8-9.

(R108)  REC. pri: Martinov, Dimo (1998). Nikola Aleksiev. Biobibliografio. Sofio: Socio kaj Esperanto, 39 p.→Saksa Kuriero 2/1998, p. 10; same→Esperanto 2/1999, p. 34; same→Voĉo el Turingujo 3/1998, p.11; same→l’esperanto 29(1998)7, p. 31; same→Internaciisto 6/1998, p. 6.

1999

(R109)  Frandaĵo el postlasaĵo. REC. pri: Sakaguchi, Alicja (Hrsg. 1996): Rasmus Kristian Rask: Traktatu d‘un linguaż universale. (Abhandlungen über eine allgemeine Sprache/ Traktato ori ĝenerala lingvo). Aus dem Nachlaß herausgegeben und kommentiert / El la postlasaĵo eldonita kaj komentita de Alicja Sakaguchi. Frankfurt/M: Peter Lang, 1996, 190p.→Esperanto 92(1999)1, p. 14.

2000

(R110)   Brila libro pri regiona historio. REC. pri: Kuse, Ralf (1999): Esperanto in Mecklenburg und Vorpommern. Eine Chronik 1905 – 1998. Fakten – Daten – Namen. Schwerin: Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des Deutschen Esperanto-Bundes e.V., 328 p.→Esperanto aktuell 19(2000)4, p. 10.

(R111)  Ĉiam pli abunda materialo pri la historio de GDREA. REC. pri: Beau, Rolf (1999): Esperanto in Leipzig und Umgebung. 1945-1991. Hefte 1-6, Leipzig: Deutscher Esperanto-Bund. Landesverband Sachsen, 1999-2000. I: 195 p., II: 236 p., III: 225 p., IV: 187 p., V/VI: 44, 98, 5, 32 p.→Esperanto aktuell 19(2000)4, p. 11.

(R112)   Probleme der europäischen Sprachenpolitik: Das Deutsche und andere Sprachen der Europäischen Union. REC. pri: Sporrer, Susanne/ Weber, Mirjam (1997, Hrsg.): Sprachenpolitik in Europa – Sprachenpolitik für Europa (Materialien zum internationalen Kulturaustausch. Band 36.) Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen, 128 p.→Language Problems & Language Planning, 24(2000)1, p. 113-116.

2001

(R113)  La Granda Vortaro Esperanto-Germana. REC. pri: Krause, Erich-Dieter (1999):

Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Hamburg: Buske, 882 p.→/kune/ 3/2001, p. 31 (same→Berlina Informilo 5/2001, p. 3; same→Magdeburga Folio 42 [Azulo 2001], p. 4-5; same→Litova Stelo 3/2001, p. 27; same→Starto 2/2001, p. 45; same→La Espero, majo 2001, p. 11; same→La Semanto 3/2001, p. 5.).

2005

(R114)  
Fundamenta verko pri eŭropa lingvo-politiko. REC. pri: Phillipson, Robert (2004): Ĉu nur-angla Eŭropo? Defio al lingva politiko. El la angla trad. István Ertl. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 254 p.→Esperanto 98(2005)4, p. 87-88.

2007

(R115)
  Fenomeno: ”La Svisa Enciklopedio Planlingva” de Andreas Künzli. REC. pri: Künzli, Andreas (2006): Universalaj lingvoj en Svislando. Svisa Enciklopedio Planlingva. Schweizer Plansprachen-Lexikon. Encyclopédie suisse des langues planifiées. Enciclopedia svizzera delle lingue pianificate. La Chaux-de-Fonds: Centre de documentation et d’étude sur la langue internationale (CDELI), 1129 p.→Informilo por Interlingvistoj 16 (2007)2-3(61-62), p. 12-14 (same→Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft/ Humankybernetik 48(2007)4, p. 190-191), same→Interlinguistische Informationen 16(2007)1-2(62-63), p. 10-13.

(R116)  REC. pri: Krause, Erich-Dieter (2007): Großes Wörterbuch Deutsch-Esperanto, Hamburg: Buske, 1679 p.→Informilo por Interlingvistoj 16(2007)2-3(61-62), p. 14-16, same→Interlinguistische Informationen 16(2007)2-3(62-63), p. 14-17.

2008

(R117)
  Salutinda eldonaĵo. REC. pri: Corsetti, Renato (2008, Hrsg.): Vojoj de interlingvistiko: de Bruno Migliorini al la nuna tempo. Aktoj de la studtago en la universitato de Florenco, 26a de julio 2006a. Pisa: Edistudio, 128 p.→Esperanto 103(2008)5, p. 111-112

2010

(R118)
  Bona Bilanco. REC. pri: Dobrzyński, Roman (2008): Bona Espero – idealo kaj realo. Verkita laŭ interparoloj kun Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. Kun postparolo de Ludoviko C. Zaleski-Zamenhof. Martin: Stano Marček, 256 p., ilustrita.→Esperanto aktuell 29(2010)3, p. 22-23.

(R119)  Admirinda homo. Libro pri la soveta interlingvisto E. A. Bokarjov. REC. pri: Bokarjova, Antonina (2010): Sciencisto, Esperantisto, Patro. Eŭgeno Bokarjov. Redaktis Viktor Aroloviĉ. Moskvo: Impeto, kun fotoj, 143 p.→Esperanto aktuell 29 (2010)3, p. 23.

2013

(R120)  
Frapaj analizoj pri imperiaj ambicioj. REC. pri : Noam Chomsky, Imperiaj ambicioj. Interparoloj pri la mondo post la 11-a de septembro. Intervjuoj kun David Barsamian. Trad. div., Rotterdam: Bero, 2013, 160 p.→Esperanto (Rotterdam) 107 (2014), n-ro 4, p. 90.

2014

(R121)
  Kompakta skizo zu la mondo de lingvoj kaj ĝia estonteco. REC. pri Max Hans-Jürgen Mattusch (2012): Unsere Sprachenwelt und ihre Zukunft. [Nia lingva mondo kaj ĝia estoneco]. Norderstedt: BoD, 268 p.  ISBN 9783848218691.→Esperanto (Rotterdam)    108 (2014), n-ro 6(1281), p. 138.

(R122)   Unter Freunden im Kibbuz. Esperanto in einem neuen Buch von Amos Oz. REC. pri Erzählung „Esperanto“ in Amos Oz „Unter Frerunden“, Berlin: Suhrkamp 2012, 215 S.], S. 185-216. →Esperanto aktuell 3/2014, p. 11.

(R123)  Zeitschrifteninhalte erschließen: Vorbildlich für „Esperantisto Slovaka“. →Esperanto aktuell, 33, n-ro 2/2014, p. 12.

 
2016


(R124) Iom pri literaturhistoriaj enciklopedioj de esperanto. Rec. pri: Carlo Minnaja/Giorgio   Silfer (2015): Historio de la esperanta literaturo. La Chaux-de-Fonds: LF-Koop, 748 p.→La Ondo de Esperanto 1/2016, p. 20.
 
(R125) 
Kio estas la literaturo de Esperanto?→ Rec. pri: Carlo Minnaja/Giorgio Silfer (2015): Historio de la esperanta literaturo. La Chaux-de-Fonds: LF-Koop,
748 p. →Beletra Almanako N-ro 25 (Februaro 2016), 10-a jaro, p. 152-153.